Rozhodnutí NS

20 Ncu 38/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/20/2020
Spisová značka:20 Ncu 38/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:20.NCU.38.2020.1
Typ rozhodnutí:ROZSUDEK
Heslo:Uznání cizích rozhodnutí
Dotčené předpisy:§ 15 předpisu č. 91/2012Sb.
§ 51 odst. 1,2 předpisu č. 91/2012Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Ncu 38/2020-11


ČESKÁ REPUBLIKA


ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou I. K., narozenou dne XY, bytem XY, Spolková republika Německo, zastoupenou M. R., narozenou dne XY, bytem XY, obecnou zmocněnkyní, t a k t o:

Rozsudek Okresního soudu Bad Berleburg, Spolková republika Německo, ze dne 13. září 2001, č. 216/00, jímž bylo rozvedeno manželství D. K. a I. K., rozené V., uzavřené dne 8. září 1995 před oddávajícím orgánem města Bad Berleburg, Spolková republika Německo, zapsané i v knize manželství matričního obvodu Magistrátu města Brna, ve svazku XIII/48, str. 130, poř. č. 259,


se uznává,

pokud jde o vyslovení rozvodu manželství, na území České republiky.


O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud Bad Berleburg, Spolková republika Německo, k návrhu navrhovatelky rozvedl manželství D. K. a I. K., rozené V., které bylo bezdětné, s tím, že se účastníci vzdali práva na odůvodnění výroku o rozvodu manželství.

K uznání předložený rozsudek nabyl právní moci a jeho uznání nebrání žádná z překážek uvedených v ustanovení § 15 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

Ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1, 2 zákona č. 91/2012 Sb. byl návrh na uznání cizího rozhodnutí podán účastníkem řízení a bylo též zjištěno, že navrhovatelka byla v době vydání rozhodnutí o rozvodu občankou České republiky. V dané věci nejde ani o případ, jaký má na zřeteli ustanovení § 52 zákona č. 91/2012 Sb.

Protože pravomocné cizí rozhodnutí, jehož uznání se navrhovatelka domáhá, vyhovuje podmínkám, které pro uznání cizích rozhodnutí ve věcech manželských stanoví zákon, bylo návrhu vyhověno, jak to také navrhlo Nejvyšší státní zastupitelství ČR při vstupu do tohoto řízení.

Náklady řízení platí navrhovatelka (§ 140 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.
Tento rozsudek nabývá právní moci doručením.

V Brně dne 20. 5. 2020


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu