Rozhodnutí NS

29 NSCR 60/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/30/2018
Senátní značka:29 NSCR 60/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:29.NSCR.60.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Podmínky řízení
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSCB 26 INS XY
29 NSČR 60/2018-B-46


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Gemmelem v insolvenční věci dlužníků a) V. M. K., narozené XY, a b) L. M., narozeného XY, obou bytem XY, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 26 INS XY, o zrušení oddlužení, o dovolání dlužníků proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. září 2017, č. j. KSCB 26 INS XY, 1 VSPH XY, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:


Vrchní soud v Praze k odvolání dlužníků usnesením ze dne 14. září 2017, č. j. KSCB 26 INS XY, 1 VSPH XY, potvrdil usnesení ze dne 8. prosince 2016, č. j. KSCB 26 INS XY, ve výrocích, jimiž Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen „insolvenční soud“) zrušil schválené oddlužení dlužníků a na jejich majetek prohlásil konkurs.

Proti usnesení odvolacího soudu podali dlužníci (podáním došlým insolvenčnímu soudu dne 8. listopadu 2017) opravný prostředek (dovolání).

Jelikož při podání dovolání nebyli dovolatelé zastoupeni advokátem, ani nedoložili, že mají sami odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu – dále jen „o. s. ř.“), insolvenční soud je usnesením ze dne 30. listopadu 2017, č. j. KSCB 41 INS XY, doručeným dne 8. prosince 2017, vyzval, aby ve stanovené lhůtě odstranili vady dovolání tak, že „dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 o. s. ř. která má právnické vzdělání a dovolatelé musí předložit své zastoupení advokátem nebo notářem“; současně je poučil o následcích nečinnosti.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatelé neodstranili ve lhůtě určené insolvenčním soudem, ani později; Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 29. září 2017) se podává z bodu 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 7. 2018


JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu