Rozhodnutí NS

28 Ncu 144/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/08/2019
Spisová značka:28 Ncu 144/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:28.NCU.144.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Uznání cizích rozhodnutí
Rozvod manželství
Vady podání
Dotčené předpisy:§ 43 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
28 Ncu 144/2019-7

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a Mgr. Petra Krause o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelem M. N. M., bytem XY, za účasti Nejvyššího státního zastupitelství ČR, t a k t o :

I. Návrh na uznání rozsudku Smírčího soudu v Kinshase/Matete, Konžská demokratická republika, ze dne 6. 8. 2018, sp. zn. RC.11.583/XVII, jímž bylo rozvedeno manželství M. N. M. a L. B. M., rozené B. M., se odmítá.

II. Navrhovateli se vrací soudní poplatek za návrh na uznání cizího rozhodnutí ve výši 2.000 Kč.

O důvodnění:

Dne 18. 9. 2019 byl Nejvyššímu soudu doručen návrh navrhovatele na uznání rozsudku Smírčího soudu v Kinshase/Matete, Konžská demokratická republika, ze dne 6. 8. 2018, sp. zn. RC.11.583/XVII, o rozvodu jeho manželství s L. B. M..

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 8. 10. 2019, č. j. 28 Ncu 144/2019-7, byl navrhovatel vyzván, aby ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení doplnil svůj návrh na uznání výše uvedeného rozhodnutí předložením jeho originálu (případně ověřené kopie), který bude superlegalizován a opatřen úředním překladem do českého jazyka, s poučením, že nebude-li návrh na uznání cizího rozhodnutí ve stanovené lhůtě doplněn, Nejvyšší soud jej odmítne. Toto usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 22. 10. 2019.

Jelikož návrh na uznání cizího rozhodnutí nebyl ve stanovené lhůtě, která byla na žádost navrhovatele několikrát prodloužena, a to naposledy do 20. 4. 2020 (o další prodloužení lhůty navrhovatel nepožádal), řádně dle výzvy doplněn (ani do dnešního dne), a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, Nejvyšší soud jej v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 věty první o. s. ř. odmítl.

Navrhovatel při podání návrhu uhradil kolkovými známkami soudní poplatek ve výši 2.000 Kč. Jelikož došlo k odmítnutí návrhu v řízení, v němž lze rozhodovat bez jednání před vydáním rozhodnutí o věci samé, rozhodl Nejvyšší soud v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení soudního poplatku. Soudní poplatek bude navrhovateli k jeho žádosti vrácen z účtu Nejvyššího soudu po právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 5. 2020


JUDr. Olga Puškinová
předseda senátu