Rozhodnutí NS

33 Cdo 4214/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/22/2018
Spisová značka:33 Cdo 4214/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:33.CDO.4214.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Dotčené předpisy:§ 240 odst. 1 o. s. ř.
§ 243b odst. 5 věta první o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
33 Cdo 4214/2018-237


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Ivanou Zlatohlávkovou ve věci žalobce K. H., bytem v XY (adresa pro doručování uvedená žalobcem v dovolání: XY), proti žalovaným 1) L. H., bytem v XY, a 2) R. S., bytem v XY, zastoupenému Mgr. Petrem Vlachem, advokátem se sídlem v Plzni, Guldenerova 547/4, o určení neplatnosti smlouvy o půjčce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 31 C 9/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 10. 2017, č. j. 12 Co 79/2017-165, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í:

Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem ze dne 18. 8. 2016, č. j. 31 C 9/2014-106, zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal určení neplatnosti smlouvy o půjčce, kterou žalovaní (žalovaná jako dlužník a žalovaný jako věřitel) uzavřeli dne 15. 9. 2008, a rozhodl o nákladech řízení.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 30. 10. 2017, č. j. 12 Co 79/2017-165, na základě zpětvzetí žaloby rozsudek soudu prvního stupně zrušil a řízení zastavil; současně rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dne 2. 3. 2018, resp. 5. 3. 2018 dovolání, v němž vytýká odvolacímu soudu, že listinu nazvanou „Zpětvzetí žaloby“ chybně právně zhodnotil, posoudil-li ji jako právní úkon zpětvzetí žaloby, neboť listina neobsahuje jeho pravý podpis; listinu nesepsal a soudu nepodal.

Dovolání bylo podáno opožděně.

Podle § 240 odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srovnej čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.; dále jen „o. s. ř.“), účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Zmeškání lhůty k dovolání nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího soudu nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 2 o. s. ř.).

Z obsahu spisu vyplývá, že napadené usnesení odvolacího soudu bylo žalobci doručeno (viz § 49 odst. 2, 4) dne 20. 11. 2017; lhůta pro podání dovolání, která se odvíjí ode dne doručení usnesení účastníku řízení, tak začala běžet tímto dnem a skončila dne 22. 1. 2018, který připadl na pondělí.

Dovolání proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce e-mailem dne 2. 3. 2018 a doplnil písemným podáním shodného znění podaným na poštu 120 04 Praha 24 (jako zásilka RR247304447CZ) dne 5. 3. 2018.

Protože žalobce podal dovolání po lhůtě stanovené v § 240 odst. 1 o. s. ř. a - jak již bylo výše uvedeno - zmeškání lhůty k dovolání nelze prominout, Nejvyšší soud je jako opožděné odmítl (§ 243b odst. 5 věta první o. s. ř. ve spojení s § 218a o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 22. 11. 2018


JUDr. Ivana Zlatohlávková
předsedkyně senátu