Rozhodnutí NS

4 Pzo 13/2018

citace  citace s ECLI
Název judikátu:Přezkum zákonnosti odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/25/2018
Spisová značka:4 Pzo 13/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:4.PZO.13.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odposlech a záznam telekomunikačního provozu
Dotčené předpisy:§ 88 tr. ř.
§ 314m tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
4 Pzo 13/2018-19


USNESENÍ


Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 25. 10. 2018 návrh M. K., na přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu vydaného v trestní věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 16 T 46/2014,


a podle § 314m odst. 1 tr. ř. rozhodl takto:

Příkazem k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 6. 2012, sp. zn. V 124/2012, 14 Nt 1906/2012 a příkazem Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 10. 2012, sp. zn. V 37/2012 k prodloužení doby trvání odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, ohledně M. K., byl porušen zákon v ustanovení § 88 odst. 1, odst. 2, odst. 4 tr. ř.

  Odůvodnění:

  Dne 19. 9. 2018 byl Nejvyššímu soudu doručen návrh M. K. na přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu vydaného v trestní věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 16 T 46/2014. Svůj návrh nikterak neodůvodnil.

  Nejvyšší soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou v daném případě naplněny podmínky pro přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu.

  Podle ustanovení § 314l tr. ř. na návrh uvedený v § 88 odst. 8 tr. ř. Nejvyšší soud v neveřejném zasedání přezkoumá zákonnost příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu.

  Podle ustanovení § 88 odst. 8 tr. ř. může takový návrh Nejvyššímu soudu podat osoba uvedená v § 88 odst. 2 tr. ř., a to do 6 měsíců ode dne, kdy jí byla doručena informace o vydání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu.

  V posuzovaném případě dospěl Nejvyšší soud k závěru, že M. K. je dle výše citovaných ustanovení trestního řádu osobou oprávněnou podat předmětnou žádost u Nejvyššího soudu, neboť byl osobou odposlouchávanou a jeho žádost byla podána v zákonné lhůtě.

  Po prostudování předloženého spisového materiálu dospěl Nejvyšší soud k závěru, že příkazem k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu vydaným Okresním soudem v Českých Budějovicích dne 25. 6. 2012 sp. zn. V 124/2012, 14 Nt 1906/2012 a příkazem k prodloužení doby trvání odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu vydaným Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 25. 10. 2012, sp. zn. V 37/2012 byl porušen zákon. Nejvyšší soud z předloženého spisového materiálu zjistil, že uvedené příkazy nebyly řádně odůvodněny a neobsahovaly tedy všechny náležitosti požadované ustanovením § 88 odst. 1, odst. 2 tr. ř.

  V daném případě z obsahu spisového materiálu vyplývá, že Policií ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, SKPV, Odbor hospodářské kriminality, České Budějovice, bylo pod č. j. KRPC-10466/TČ-2012-020080 konáno prověřování pro pokračující zvlášť závažný zločin podvodu dle § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) tr. zákoníku, spáchaný formou spolupachatelství dle § 23 tr. zákoníku, kterého se měli dopustit podezřelí J. W., bytem B. n. Č., a M. K., bytem B.

  Okresním soudem v Českých Budějovicích byl dne 25. 6. 2012, sp. zn. V 124/2012, 14 Nt 1906/2012 vydán příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu na účastnické telefonní číslo – uživatele M. K., a to na dobu od 25. 6. 2012 do 25. 10. 2012. Současně byl zamítnut návrh na nařízení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu na účastnická čísla – uživatele J. W.

  Z předmětného příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu vydaného Okresním soudem v Českých Budějovicích dne 25. 6. 2012, sp. zn. V 124/2012, 14 Nt 1906/2012 vyplývá, že byl vydán na návrh státního zástupce Krajského státního zastupitelství České Budějovice ze dne 25. 6. 2012, sp. zn. V8-3/2012 – KZN 530/2012. Státní zástupce v návrhu na vydání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu uvedl, že

  z doposud provedeného vyšetřování je zřejmé, že se na trestné činnosti podílel M. K. ve spolupráci s J. W., případně ve spolupráci s dalšími osobami. Je důvodné se domnívat, že jednání konkrétních osob bylo někým řízeno, koordinováno, předem dohodnuto.

  S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti lze předpokládat, že provedenými odposlechy a záznamy telekomunikačního provozu dle ust. § 88 odst. 1 tr. ř. telefonních stanic užívaných M. K. a J. W. budou v trestním řízení získány významné skutečnosti týkající se informací, jakým způsobem byly užity finanční prostředky získané trestnou činností, jaké další osoby se na trestné činnosti podílely, zda trestná činnost byla koordinována a řízena určitou osobou a informace k výskytu věcí důležitých pro trestní řízení (účetnictví společnosti WEFEL s. r. o.), dále k získání poznatků k tomu, zda zúčastněné osoby v trestné činnosti pokračují, neboť nelze za současného stavu tyto získat jiným způsobem.

  Dále lze důvodně předpokládat, že komunikace mezi zúčastněnými osobami bude nabírat na intenzitě v dalším průběhu trestního řízení, kdy budou opatřována vysvětlení ve smyslu ust. § 158 odst. 6 tr. ř. všech zúčastněných osob z řad bývalých zaměstnanců a spolupracovníků společnosti WEFEL s. r. o.

  Soudce Okresního soudu v Českých Budějovicích do odůvodnění příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu ze dne 25. 6. 2012 sp. zn. V 124/2012, 14 Nt 1906/2012 převzal výše citované odůvodnění z návrhu státního zástupce na vydání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. Dále uvedl, že cílem navrhovaného odposlechu je zjistit všechny skutečnosti, které by vedly ke zjištění skutečností důležitých pro trestní řízení, na jejichž podkladě by bylo možné zahájit trestní stíhání ve smyslu § 160 tr. ř. a že jinými operativně pátracími prostředky nelze do zájmového prostředí proniknout. Po zhodnocení zákonných podmínek k nařízení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu ve smyslu ustanovení § 88 odst. 1, odst. 2 tr. ř. konstatoval, že s ohledem na uvedené skutečnosti vyhovuje návrhu státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích k vydání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu na účastnické telefonní číslo M. K., přičemž bez bližšího odůvodnění akceptoval navrženou dobu odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, tj. od 25. 6. 2012 do 25. 10. 2012.

  Návrh státního zástupce na vydání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu ohledně účastnických čísel uživatele J. W. soudce Okresního soudu v Českých Budějovicích jako nedůvodný zamítl, neboť z předložených materiálů a ani ze samotného návrhu nevyplývalo, že by byl pan J. W. uživatelem uvedených telefonních čísel.

  Následně podal z podnětu Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, SKPV, Odbor hospodářské kriminality, státní zástupce návrh Krajskému soudu v Českých Budějovicích na prodloužení příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle ustanovení § 88 odst. 4 tr. ř. ze dne 17. 10. 2012, sp. zn. V8-13/2012-KZN 530/2012.

  Státní zástupce ve svém návrhu nejprve zmínil, že je vedeno trestní řízení pro zločin uvedený v ustanovení § 88 odst. 1 tr. ř. a zopakoval skutečnosti, které byly v trestním řízení zjištěny ještě před vydáním příkazu Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 6. 2012 sp. zn. V 124/2012, 14 Nt 1906/2012. Následně uvedl, že ve smyslu ustanovení § 88 odst. 3 tr. ř. byly průběžným vyhodnocováním zjištěny tyto skutečnosti významné pro trestní řízení. M. K. provozuje podnikatelskou činnost bez živnostenského oprávnění, když organizuje zakázky pro jiné společnosti a jedná jejich jménem. Pro vlastní potřebu skupuje lesy, které intenzivně kácí a dřevo následně prodává do Rakouské republiky. Nakupuje také pozemky od PF ČR, na které chce čerpat dotační prostředky, přitom finanční prostředky na tyto transakce získává z provizí z pochybné činnosti na území hl. m. Prahy. Intenzivně spolupracuje s osobami, se kterými spolupracoval za společnosti WEFEL, a také je v kontaktu s bývalými zaměstnanci této společnosti, kteří byli podávat vysvětlení dle § 158 odst. 6 tr. ř. Těmto osobám se přitom snaží namluvit, že za zadlužení společnosti může jistý M. K.. M. K. nemá žádné účty vedené na svoji osobu. Vše, co nakoupí ohledně nemovitostí, píše na svého syna, na něhož má také založené i účty, které ovládá prostřednictvím služeb internet banking. Nadále řeší i reklamace společnosti WEFEL, s. r. o. (např. v N. V.), ač by to měl řešit nový majitel a jednatel společnosti. Taktéž používá pro vlastní potřebu účet občanského sdružení Slunná stráň. Se svým otcem řeší převod domu, který chce převést na svého syna, přičemž také obdržel telefon ze stavebního úřadu K., že mu bylo vydáno stavební povolení na dům, v němž už několik let žije, a že mu bude následně vydáno kolaudační rozhodnutí. Jelikož bylo zjištěno, že se ve zmíněném domě pravděpodobně nachází účetnictví společnosti WEFEL a jiné věci důležité pro trestní řízení, byl podán návrh na vydání příkazů podle § 83 odst. 1 tr. ř. a podle § 83a odst. 1 tr. ř.

  Na základě těchto uvedených skutečností státní zástupce vyhodnotil, že je plně odůvodněný závěr o nutnosti nadále odposlechem monitorovat vyvíjející se stav ohledně majetku M. K.

  Ze samotných hovorů bylo zjištěno, že M. K. jeho otec vyčítá, že má na něj napsaný dům a urgoval ho ohledně přepsání domu s tím, že nechce mít žádné problémy. M. K. odpověděl, že dům bude přepsán po kolaudaci domu na jeho syna M. K. ml. Také bylo zjištěno, že M. K. má na svého syna zřízené účty, k nimž má však dispoziční právo. Veškeré věci okolo domu řeší M. K., když řeší případné závady na domu a platí také poplatky za energie (prostřednictvím internet banking nebo přes účet své matky). M. K. se také nadále vydává, když je to nutné, za jednatele společnosti WEFEL, s. r. o.

  Závěrem proto státní zástupce uvedl, že z výstupů operativní techniky je zřejmé, že postupem podle § 88 odst. 1 tr. ř. jsou získávány informace důležité pro vedené trestní řízení a je tak dán důvod pro pokračování v používání tohoto institutu.

  Z odůvodnění příkazu k prodloužení doby trvání odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu vydaného Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 25. 10. 2012, sp. zn. V 37/2012 se podává, že podmínky pro prodloužení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu považoval soudce po zhodnocení všech skutečností plynoucích ze spisového materiálu za splněné. Zhodnotil především skutečnosti a důkazy, které byly známy již Okresnímu soudu v Českých Budějovicích, tj. okolnosti založení společností WEFEL, s. r. o. a WEFEL – stavební spol. s r. o., zjištění ohledně osob J. W. a M. K. a jiných skutečností o hospodaření a fungování těchto společností apod.

  K výsledkům dosavadního průběhu odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu uvedl, že dosud opatřené důkazy se opírají o výsledky povoleného odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. Konstatoval, že jsou tak získávány informace důležité pro trestní řízení, policejním orgánům se daří objasňovat okolnosti zamýšleného převádění nemovitostí, jež mohou být reálně předmětem postupu podle § 79f či § 79d odst. 1 tr. ř., o kterém je i reálně uvažováno. Uvedl, že jestliže nadále trvají důvody pro další provádění odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, je namístě postupovat podle ustanovení § 88 odst. 4 tr. ř.

  Soudce Krajského soudu v Českých Budějovicích taktéž akceptoval dobu prodloužení navrženou státním zástupcem, která představovala polovinu zákonného maxima a rozhodl o prodloužení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu telefonního čísla užívaného M. K. na další dva měsíce, tj. do 26. 12. 2012.

  Podle ustanovení § 88 odst. 1 tr. ř. je-li vedeno trestní řízení pro zločin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, pro trestný čin pletichy v insolvenčním řízení podle § 226 tr. zákoníku, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 1 písm. e) a odst. 2 až 4 tr. zákoníku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 tr. zákoníku, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257 tr. zákoníku, pletichy při veřejné dražbě podle § 258 tr. zákoníku, zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 tr. zákoníku nebo pro jiný úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, může být vydán příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, pokud lze důvodně předpokládat, že jím budou získány významné skutečnosti pro trestní řízení a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztížené. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu provádí pro potřeby všech orgánů činných v trestním řízení Policie České republiky. Provádění odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu mezi obhájcem a obviněným je nepřípustné. Zjistí-li policejní orgán při odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, že obviněný komunikuje se svým obhájcem, je povinen záznam odposlechu bezodkladně zničit a informace, které se v této souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít. Protokol o zničení záznamu založí do spisu.

  Podle ustanovení § 88 odst. 2 tr. ř. nařídit odposlech a záznam telekomunikačního provozu je oprávněn předseda senátu a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce. Příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu musí být vydán písemně a musí být odůvodněn, včetně konkrétního odkazu na vyhlášenou mezinárodní smlouvu v případě, že se vede trestní řízení pro úmyslný trestný čin, k jehož stíhání tato mezinárodní smlouva zavazuje. V příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu musí být stanovena uživatelská adresa či zařízení a osoba uživatele, pokud je její totožnost známa, a doba, po kterou bude odposlech a záznam telekomunikačního provozu prováděn, která nesmí být delší než čtyři měsíce; v odůvodnění musí být uvedeny konkrétní skutkové okolnosti, které vydání tohoto příkazu, včetně doby jeho trvání, odůvodňují. Příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu se bezodkladně doručí policejnímu orgánu. V přípravném řízení opis příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu soudce bezodkladně zašle státnímu zástupci.

  Podle ustanovení § 88 odst. 4 tr. ř. může soudce soudu vyššího stupně a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce krajského soudu na základě vyhodnocení dosavadního průběhu odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu dobu trvání odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu prodloužit, a to i opakovaně, vždy na dobu nejdéle čtyř měsíců.

  Nařídit odposlech a záznam telekomunikačního provozu lze tedy jen při souběžném naplnění více zákonných podmínek, a to:
    - pokud lze důvodně předpokládat, že jím budou získány významné skutečnosti pro trestní řízení,
    - nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztížené,
    - je-li vedeno trestní řízení pro v zákoně uvedené trestné činy.

  Pro úplnost lze uvést, že formulací „nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztížené“ zákon vyjadřuje v souladu se zásadou přiměřenosti a zdrženlivosti vymezenou v § 2 odst. 4 tr. ř. tzv. subsidiaritu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. Jde o omezující podmínku nařízení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu na případy, kdy nelze sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo kdy by bylo jinak jeho dosažení podstatně ztížené. Při nařízení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a jeho vlastním provádění musí být tedy dán nejen důvodný předpoklad, že jím budou získány významné skutečnosti pro trestní řízení, ale musí být dostatečně zváženo, zda získání konkrétních významných skutečností pro trestní řízení nelze zajistit a dokazovat i jinými důkazními prostředky uvedenými v trestním řádu, např. výslechem obviněného, svědků apod.

  V odůvodnění příkazu proto musí být vedle konkrétních skutkových okolností, které vydání tohoto příkazu odůvodňují, včetně doby jeho trvání, uveden i sledovaný účel odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a také vysvětleny důvody, proč nelze sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo proč by bylo jinak jeho dosažení podstatně ztížené.

  V posuzovaném případě však Okresní soud v Českých Budějovicích ani Krajský soud v Českých Budějovicích podle uvedených ustanovení důsledně nepostupovaly. Je možno konstatovat, že základní předpoklad pro povolení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu je v příkazu Okresního soudu v Českých Budějovicích obsažen. Je v něm zmíněno, že trestní řízení je vedeno proti podezřelým z trestného činu podle § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) tr. zákoníku, takže se jedná o zvlášť závažný úmyslný trestný čin ve smyslu ustanovení § 88 odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud však dospěl v posuzovaném případě k závěru, že byť je v odůvodnění příkazu dostačujícím způsobem vymezen předpoklad, že budou odposlechem získány významné skutečnosti pro trestní řízení, veškeré další požadavky kladené na odůvodnění splněny nejsou. Okresní soud v Českých Budějovicích se omezil toliko na převzetí názoru státního zástupce a stroze konstatoval, že za současného stavu nelze významné skutečnosti pro trestní řízení získat jiným způsobem. Ani tvrzení, že jinými operativně pátracími prostředky nelze do zájmového prostředí proniknout, nemůže být samo o sobě dostačující pro závěr, že není možné sledovaného účelu dosáhnout jinak. Z odůvodnění předmětného příkazu tak není vůbec zřejmé, proč nebylo možné sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo proč by bylo jinak jeho dosažení podstatně ztížené. Okresní soud pak ani neobjasnil, proč vydává příkaz na maximální přípustnou dobu čtyř měsíců, což je nutno taktéž označit za podstatný nedostatek.

  Ani příkaz Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým byla prodloužena doba trvání odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, není náležitě odůvodněn.

  Je nepochybné, že stěžejním kritériem možného prodloužení odposlechu je vyhodnocení poznatků z dosavadního průběhu odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu ve smyslu ustanovení § 88 odst. 4 tr. ř. Byť to však není v tomto ustanovení výslovně uvedeno, je logické, že i příkaz k prodloužení doby trvání odposlechu musí obsahovat též údaje a skutečnosti, které vyplývají z ustanovení § 88 odst. 2 tr. ř.

  Obdobně jako v prvním z nyní přezkoumávaných příkazů i v příkazu Krajského soudu v Českých Budějovicích zcela absentují důvody, pro které nebylo možné sledovaného účelu dosáhnout jinými, méně omezujícími prostředky.

  Jestliže nebyl splněn tento požadavek již v příkazu Okresního soudu v Českých Budějovicích a stejně je tomu tak i v příkazu Krajského soudu v Českých Budějovicích, musí Nejvyšší soud konstatovat, že ani učiněné vyhodnocení dosavadního průběhu odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu nemůže zhojit nedostatek v podobě neuvedení důvodů, pro které nebylo možné sledovaného účelu dosáhnout jinak. Byť byly prováděním odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu zjištěny významné skutečnosti související s předmětným trestním řízením, soudce Krajského soudu v Českých Budějovicích se vůbec nezabýval otázkou, proč nebylo možné sledovaného účelu dosáhnout jinak či proč by bylo jinak jeho dosažení podstatně ztížené.

  Opět ani v příkazu Krajského soudu v Českých Budějovicích nebyla soudcem odůvodněna doba trvání příkazu, resp. doba, na kterou trvání příkazu prodloužil, když potřeba prodloužit dobu trvání příkazu konkrétně o další 2 měsíce není dovoditelná ani s ohledem na specifika daného případu.

  Příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle § 88 tr. ř. představuje výrazný zásah do ústavně zaručeného práva na ochranu soukromí, proto je nutné trvat na tom, aby orgány činné v přípravném řízení (včetně soudce), důsledně respektovaly zákonné podmínky pro vydání příkazu a požadavky na jeho odůvodnění.

  Na základě výše uvedeného Nejvyšší soud dospěl k závěru, že Okresní soud v Českých Budějovicích příkazem k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu ze dne 25. 6. 2012, sp. zn. V 124/2012, 14 Nt 1906/2012 a Krajský soud v Českých Budějovicích příkazem ze dne 25. 10. 2012, sp. zn. V 37/2012 k prodloužení doby trvání odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, porušily ustanovení § 88 odst. 1, 2, 4 tr. ř.

  Nejvyšší soud proto rozhodl, že příkazem k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 6. 2012, sp. zn. V 124/2012, 14 Nt 1906/2012 a příkazem Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 10. 2012, sp. zn. V 37/2012 k prodloužení doby trvání odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, ohledně M. K., byl porušen zákon v ustanovení § 88 odst. 1, odst. 2, odst. 4 tr. ř.


  Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

  V Brně dne 25. 10. 2018


  JUDr. Jiří Pácal
  předseda senátu