Rozhodnutí NS

23 Cdo 4569/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/29/2019
Spisová značka:23 Cdo 4569/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:23.CDO.4569.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 104 odst. 2 o. s. ř.
§ 241 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
23 Cdo 4569/2018-199


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horáka, Ph.D., a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Jiřího Handlara, Ph.D., ve věci žalobkyně D&I CONSULTING LIMITED, se sídlem 10 Dunstan Close, Londýn, N2 0UX, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zastoupené Mgr. Petrem Budzińskim, advokátem se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, proti žalovanému P. Ch., podnikajícímu pod obchodní firmou P. CH. – T., se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, o zaplacení částky 31.986 Kč s příslušenstvím a o vzájemném návrhu žalovaného o 50.783 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 11 C 138/2004, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 4. 2007, č. j. 18 Co 81/2007-161, takto:
      I. Dovolací řízení se zastavuje.
      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 5 rozsudkem ze dne 4. 10. 2006, č. j. 11 C 138/2004-122, žalobu, aby byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobkyni částku 31.986 Kč s příslušenstvím, zamítl (bod I. výroku), rozhodl o vyloučení vzájemného návrhu žalovaného co do částky 50.783 Kč s příslušenstvím k samostatnému projednání (bod II. výroku) a rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod III. výroku).

K odvolání žalobkyně a žalovaného Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 20. 4. 2007, č. j. 18 Co 81/2007-161, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně v bodě I. výroku, změnil rozsudek soudu prvního stupně v bodě III. výroku tak, že žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradu nákladů řízení částku 7,50 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení mezi účastníky.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem.

Soud prvního stupně vyzval žalovaného usnesením ze dne 4. 10. 2018,
č. j. 11 C 138/2004-194, aby v určené lhůtě předložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v dovolacím řízení a ve stejné lhůtě jím podané dovolání s tím, že nebude-li ve stanovené lhůtě předložena plná moc zvoleného advokáta, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo žalovanému doručeno dne 26. 10. 2018. Žalovaný na tuto výzvu nijak nereagoval.


Podle § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 30. 6. 2009 [srov. čl. II, bod 12. zákona č. 7/2009 Sb. (dále jen „o. s. ř.“)], není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (odst. 1 věta první). Odst. 1 citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odst. 2 písm. a/). Dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odst. 2 písm. a), advokátem nebo notářem (odst. 4).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ust. § 241 o. s. ř. nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalovaného podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil, aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. s tím, že žalobkyni žádné náklady nevznikly.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 1. 2019


JUDr. Pavel Horák, Ph.D.
předseda senátu