Rozhodnutí NS

7 Tdo 1052/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Důvod dovolání:§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.
Datum rozhodnutí:09/11/2019
Spisová značka:7 Tdo 1052/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:7.TDO.1052.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Dotčené předpisy:§ 265i odst. 1 písm. c) tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
7 Tdo 1052/2019-246


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl dne 11. 9. 2019 v neveřejném zasedání o dovolání obviněné Y. S., nar. XY v XY, bytem XY, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 27. 3. 2019, sp. zn. 28 To 8/2019, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 2 T 120/2017, takto:


Podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. se dovolání obviněné Y. S. odmítá.

Odůvodnění:

Obviněná podala prostřednictvím obhájce dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 27. 3. 2019, č. j. 28 To 8/2019-222, kterým bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto její odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Liberci ze dne 11. 12. 2018, č. j. 2 T 120/2017-189, jímž byla shledána vinnou, a byl jí uložen trest. Dovoláním se obviněná s poukazem na dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. domáhala zrušení rozhodnutí soudů obou stupňů. K dovolání obviněné se vyjádřil státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství, přičemž s ohledem na dále uvedené závěry toto vyjádření nebylo zasláno obviněné k případné replice.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) nejprve zkoumal, zda je výše uvedené dovolání přípustné, zda bylo podáno včas a oprávněnou osobou, zda má všechny obsahové a formální náležitosti, zda poskytuje podklad pro věcné přezkoumání napadeného rozhodnutí, nebo zda tu nejsou důvody pro odmítnutí dovolání. Po přezkoumání uvedeného Nejvyšší soud shledal, že dovolání obviněné bylo podáno opožděně.

Podle § 265e odst. 1 tr. ř. se dovolání podává u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni, do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje. Podle § 265e odst. 2 tr. ř. jestliže se rozhodnutí doručuje jak obviněnému, tak i jeho obhájci a zákonnému zástupci, běží lhůta od toho doručení, které bylo provedeno nejpozději.

Je namístě doplnit, že o zákonné lhůtě k podání dovolání byla obviněná řádně poučena v usnesení soudu druhého stupně.

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci bylo obviněné doručeno dne 2. 5. 2019 (č. l. 224). Obviněná byla v té době zastoupena obhájcem Mgr. Bc. Pavlem Kroupou na základě plné moci ze dne 4. 1. 2019 (č. l. 199), kterému bylo usnesení odvolacího soudu doručeno již dne 24. 4. 2019 (č. l. 224). Lhůta k podání dovolání, počítaná podle § 60 odst. 2 tr. ř., tedy začala běžet dnem 3. 5. 2019 a skončila dne 2. 7. 2019 (úterý). Obviněná přitom podala dovolání prostřednictvím jmenovaného obhájce u Okresního soudu v Liberci do datové schránky dne 4. 7. 2019 (č. l. 232), tedy po uplynutí dovolací lhůty.

Nejvyšší soud proto opožděně podané dovolání obviněné podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. odmítl, aniž by na jeho podkladě přezkoumal napadený rozsudek a jemu předcházející řízení.


Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 11. 9. 2019
JUDr. Petr Angyalossy, Ph. D.
předseda senátu

Vypracoval:
JUDr. Radek Doležel