Rozhodnutí NS

28 Cdo 3427/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/25/2018
Spisová značka:28 Cdo 3427/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:28.CDO.3427.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad právní moci
Dotčené předpisy:§ 243 písm. b) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
II.ÚS 3285/19
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
28 Cdo 3427/2018-780


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Zdeňka Sajdla ve věci žalobce: město Třebechovice pod Orebem, se sídlem v Třebechovicích pod Orebem, Masarykovo náměstí 14, zastoupené JUDr. Antonínem Ondrákem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Brandlova 261/3, a dalších účastníků řízení: 1) L. J. C.-M., nar. XY, bytem XY, zastoupen JUDr. Jakubem Frölichem, advokátem se sídlem v Praze 1, Rybná 9, 2) Česká republika – Státní pozemkový úřad, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a (jednající prostřednictvím Územního pracoviště v Hradci Králové, Haškova 357), 3) Lesy České republiky, s. p., se sídlem v Hradci Králové, Přemyslova 1106/19, 4) Povodí Labe, s. p., se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 951/8, 5) obec Jeníkovice, se sídlem v Jeníkovicích 25, Třebechovice pod Orebem, 6) Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42 (jednající prostřednictvím Územního pracoviště Hradec Králové, Horova 180), a 7) Česká republika – Ministerstvo zemědělství, se sídlem v Praze 1, Těšnov 65/17, o vlastnictví oprávněné osoby, v řízení vedeném u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 20 C 268/2008, o dovolání účastníka ad 1) proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. dubna 2018, č. j. 30 Co 1/2017-764, t a k t o :


Návrh účastníka 1) na odklad právní moci rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. dubna 2018, č. j. 30 Co 1/2017-764, se zamítá.

O d ů v o d n ě n í :

Shora označeným rozsudkem odvolacího soudu byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 13. prosince 2016, č. j. 20 C 268/2008-720, jímž bylo určeno, že účastník 1) L. J.C.-M. (jako procesní nástupce původní účastnice K. C.-M.) není vlastníkem ve výroku rozsudku identifikovaných pozemků v katastrálním území XY, obec XY, a v tomto rozsahu bylo nahrazeno označené rozhodnutí pozemkového úřadu o vydání těchto nemovitostí.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal účastník 1) dovolání, v němž současně navrhl, aby Nejvyšší soud odložil právní moci napadeného rozhodnutí, odůvodňuje podaný návrh tím, že jde o lesní pozemky, jež spravuje již od roku 2008, u nichž je třeba pokračovat v provádění jím započatých opatření k zabránění šíření kůrovcové kalamity, kdy jinak vlastníku hrozí újma v podobě poškození lesních porostů.

Podle § 243 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

K předpokladům, za nichž může dovolací soud odložit vykonatelnost dovoláním napadeného rozhodnutí odvolacího soudu, srov. zejména usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. srpna 2017, sp. zn. 29 Cdo 78/2016 (které je veřejnosti dostupné – stejně jako ostatní rozhodnutí Nejvyššího soudu přijatá po 1. lednu 2001 – na jeho webových stránkách).

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že návrhu na odklad právní moci nelze vyhovět, již proto, že není naplněn ten předpoklad, že (v důsledku poměrů nastolených napadeným rozsudkem) je dovolatel závažně ohrožen ve svých právech. K obavám dovolatele sluší se uvést, že pokud se na základě napadeného rozhodnutí vlastnictví lesních pozemků znovu ujímá označená obec (město), je i ona povinna s tímto majetkem řádně hospodařit (přičemž nebyly doloženy žádné skutečnosti svědčící o tom, že by její hospodaření nemělo být řádné) a bude také zatímně povinna provádět veškerá potřebná opatření k prevenci a obraně proti působení všech škodlivých činitelů na les [k tomu srov. i § 32 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 9. 2018


Mgr. Petr Kraus
předseda senátu