Rozhodnutí NS

25 Cdo 972/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/30/2018
Spisová značka:25 Cdo 972/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:25.CDO.972.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad vykonatelnosti
Dotčené předpisy:§ 243 písm. a) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Cdo 972/2018-159


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce: J. L., zastoupený JUDr. Marií Nedvědovou, advokátkou se sídlem Jižní 1820/37, Česká Lípa, proti žalované: L. S., zastoupená Mgr. Janem Filipem, advokátem se sídlem Jiráskova 613/9, Česká Lípa, o 741.878 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 12 C 76/2016, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 25. 10. 2017, č. j. 30 Co 96/2017-98, takto:


Návrh žalobce na odklad vykonatelnosti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 25. 10. 2017, č. j. 30 Co 96/2017-98, se zamítá.
Odůvodnění:

Okresní soud v České Lípě rozsudkem ze dne 20. 2. 2017, č. j. 12 C 76/2016-72, uložil žalované povinnost zaplatit žalobci částku 5.000 Kč s příslušenstvím, co do částky 736.878 Kč s příslušenstvím žalobu zamítl, uložil žalobci povinnost zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení 87.150 Kč a rozhodl o náhradě nákladů vůči státu.

K odvolání žalobce Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci rozsudkem ze dne 25. 10. 2017, č. j. 30 Co 96/2017-98, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně v zamítavém výroku o věci samé a o náhradě nákladů řízení a uložil žalobci povinnost zaplatit žalované na náhradě nákladů odvolacího řízení 24.158 Kč.

Současně s dovoláním proti rozsudku odvolacího soudu žalobce navrhl odklad vykonatelnosti rozsudku odvolacího soudu s odůvodněním, že neprodleným výkonem rozhodnutí by mu jako dovolateli hrozila závažná finanční újma a došlo k nevratným následkům, neboť nemá žádné finanční prostředky.

Podle ustanovení § 243 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma.

K výkladu § 243 o. s. ř. se pak v literatuře uvádí, že k odkladu soud přikročí tehdy, je-li dovolatel „závažně ohrožen“ ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Nejvyšší soud návrh dovolatele na odklad vykonatelnosti dovoláním napadeného rozhodnutí odvolacího soudu zamítl jako nedůvodný.

Dovolatel v návrhu neuvádí své majetkové poměry, ze kterých by bylo možno dovodit hrozbu závažné újmy v případě výkonu rozhodnutí, přičemž pouhé obecné konstatování tíživých poměrů bez bližší specifikace nepostačuje k posouzení dopadu vlastního výkonu rozhodnutí do jeho majetkových poměrů.

Nejvyšší soud v této věci uzavírá, že dovolání žalobce je včasné, avšak nelze dovodit, že by neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí dovoláním napadeného rozhodnutí dovolateli hrozila závažná újma na jeho právech.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 10. 2018


JUDr. Marta Škárová
předsedkyně senátu