Rozhodnutí NS

30 Cdo 2050/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/26/2019
Spisová značka:30 Cdo 2050/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.2050.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Přípustnost dovolání
Odpovědnost státu za škodu
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
§ 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 2050/2019-262


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Davida Vláčila v právní věci podatelů a) M. V., nar. XY, bytem v XY, a b) K. V., nar. XY, bytem v XY, o nejasném podání, vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 23 Nc 607/2017, o dovolání podatelů proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. 3. 2019, č. j. 27 Co 83/2019-240, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Podáním doručeným Okresnímu soudu v Berouně dne 8. 11. 2017 se podatelé domáhali ustanovení advokáta a odpuštění poplatků soudu k dovolání a k zastoupení u soudu z důvodu, že Česká advokátní komora nereaguje na žádosti, tedy podatelé požádali o ustanovení zástupce z řad advokátů a o osvobození od soudních poplatků v souvislosti s podáním dovolání proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 11. 9. 2017, č. j. 27 Co 251/2017-88, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně.

Okresní soud v Berouně jako soud prvního stupně usnesením ze dne 1. 2. 2018, č. j. 23 Nc 607/2017-190, zamítl žádost podatelů o ustanovení zástupce pro řízení a o osvobození od soudních poplatků.

Krajský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 28. 3. 2019, č. j. 27 Co 83/2019-240, zrušil usnesení soudu prvního stupně a zastavil řízení o žádosti podatelů o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce v řízení podané v souvislosti s podaným dovoláním proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 11. 9. 2017, č. j. 27 Co 251/2017-88.

Usnesení odvolacího soudu napadli podatelé dovoláním (č. l. 244), které Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, odmítl.

Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Podle § 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř. dovolání podle § 237 o. s. ř. není přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku nebo o povinnosti zaplatit soudní poplatek.

Podle § 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř. dovolání podle § 237 o. s. ř. není přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce.

Jelikož dovolání není podle § 238 o. s. ř. přípustné, není třeba zkoumat splnění podmínky povinného zastoupení podatelů (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Na soudu prvního stupně nyní je, aby podle § 3 odst. 3 a § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, rozhodl o poplatkové povinnosti podatelů za dovolací řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. 7. 2019


JUDr. Pavel Simon
předseda senátu