Rozhodnutí NS

26 Cdo 4446/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/05/2019
Spisová značka:26 Cdo 4446/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:26.CDO.4446.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Podmínky řízení
Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 29.09.2017
§ 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 29.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Cdo 4446/2018-103
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Ferákem ve věci žalobce statutárního města Brna, městské části Brno-sever, se sídlem v Brně, Bratislavská 251/70, proti žalovanému A. K., O., o vyklizení bytu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 55 C 105/2014, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. srpna 2017, č. j. 19 Co 74/2017-56, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Městský soud v Brně (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 8. června 2016, č. j. 55 C 105/2014-35, vyhověl žalobě a uložil žalovanému povinnost vyklidit a vyklizený předat žalobci do 15 dnů od právní moci rozsudku tam specifikovaný byt; současně rozhodl o nákladech řízení účastníků.

Proti tomuto rozsudku podal žalovaný odvolání. Usnesením ze dne 20. prosince 2016, č. j. 55 C 105/2014-45, jej soud prvního stupně vyzval k zaplacení soudního poplatku za odvolání do 10 dnů od jeho doručení. Usnesením ze dne 2. března 2017, č. j. 55 C 105/2014-51, pak soud prvního stupně odvolací řízení zastavil pro nezaplacení odvolacího poplatku a rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků. K odvolání žalovaného Krajský soud v Brně jako soud odvolací usnesením ze dne 2. srpna 2017, č. j. 19 Co 74/2017-56, citované usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný (dovolatel) – nezastoupen advokátem – dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou – účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění do 29. září 2017 – viz čl. II bod 2. zákona č. 296/2017 Sb. /dále jen „o. s. ř.“/), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno dovolání věcně projednat.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V projednávaném případě podal dovolatel (nezastoupen advokátem) včasné dovolání proti usnesení odvolacího soudu. Usnesením ze dne 29. ledna 2018, č. j. 55 C 105/2014-65, jej soud prvního stupně vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení odstranil vady svého dovolání tak, že si zvolí zástupce pro dovolací řízení a předloží dovolání sepsané advokátem, notářem nebo jinou osobou podle § 241 odst. 1 a 4 o. s. ř., popřípadě doloží soudu své právnické vzdělání podle § 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř. Dostalo se mu rovněž poučení, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě řádně a včas vyhověno. Na tuto výzvu reagoval podáním žádosti o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Usnesením ze dne 6. června 2018, č. j. 55 C 105/2014-83, mu soud prvního stupně zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení neustanovil a následně jej usnesením ze dne 19. září 2018, č. j. 55 C 105/2014-94, opětovně vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení zvolil zástupce (advokáta, notáře nebo jinou osobu uvedenou v § 241 odst. 1 a 4 o. s. ř.) pro dovolací řízení a podal jeho prostřednictvím řádné dovolání, případně aby soudu předložil doklad prokazující jeho právnické vzdělání. I nyní se mu dostalo poučení, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě řádně a včas vyhověno. Uvedeným výzvám však dovolatel nevyhověl a v soudem stanovené lhůtě a ani doposud nedostatek povinného advokátního zastoupení v dovolacím řízení neodstranil.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla přes opatření provedená soudem prvního stupně ve dvouměsíční lhůtě podle § 241b odst. 3 o. s. ř. splněna. Nejvyšší soud – předseda senátu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) – proto řízení o dovolání pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 241b odst. 2 a 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

      Poučení:Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. 3. 2019


JUDr. Miroslav Ferák
předseda senátu