Rozhodnutí NS

21 Cdo 3459/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/07/2018
Spisová značka:21 Cdo 3459/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:21.CDO.3459.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dovolací důvody
Dotčené předpisy:§ 237 o. s. ř.
§ 241a odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Cdo 3459/2018-267


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Pavla Malého a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně J. D., nar. XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Marií Janšovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Václavská č. 316/12, proti žalovanému ABS, spol. s r. o. se sídlem v Praze 4 – Chodově, Jarníkova č. 1873/18, IČO 18242081, zastoupenému JUDr. Annou Doležalovou, MBA, advokátkou se sídlem v Praze, Panská č. 892/1, o 172 692 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 C 121/2015, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. ledna 2018 č. j. 30 Co 457/2017-234, takto:


I. Dovolání žalobkyně se odmítá.
II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 9 090 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Anny Doležalové, MBA, advokátky se sídlem v Praze, Panská č. 892/1.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 1. 2018 č. j. 30 Co 457/2017-234 není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je (v závěru, že žalovaný předložil soubor nepřímých důkazů, z nichž lze bez rozumných pochybností nabýt jistoty, že žalobkyni v rozhodném období řádně hradil mzdu) v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (k otázce hodnocení důkazů soudem a za jakých podmínek lze mít za prokázanou skutečnost prokazovanou pouze nepřímými důkazy srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2014 sp. zn. 21 Cdo 2682/2013, uveřejněný pod č. 93 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2014) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

K založení přípustnosti dovolání podle ustanovení § 237 o. s. ř. nejsou způsobilé ani námitky, kterými dovolatelka uplatnila jiný dovolací důvod než ten, který je – jako jediný přípustný – uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř., a z nichž nevyplývají žádné rozhodné právní otázky ve smyslu ustanovení § 237 o. s. ř. (nesouhlasí-li se skutkovým zjištěním soudů, že mzda byla žalobkyni žalovaným placena, a s hodnocením důkazů, na základě něhož k tomuto skutkovému závěru dospěly). Do této kategorie patří i námitka, že dosud nebyla v rozhodování dovolacího soudu vyřešena otázka „jaký je právní následek nepředávání a nepodepisování dokladů o měsíčním vyúčtování mzdy zaměstnanci ze strany zaměstnavatele v případě, kdy je mzda zaměstnanci vyplácena pouze v hotovosti a za situace, kdy je předávání dokladu o měsíčním vyúčtování mzdy při vyplacení mzdy v hotovosti oproti podpisu běžnou praxí v rámci zaměstnavatele“, a že důsledkem nepředávání písemných dokladů o měsíčním vyúčtování mzdy zaměstnanci je vyvratitelná domněnka, že mzda v hotovosti nebyla vyplacena.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. 11. 2018


JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu