Rozhodnutí NS

27 Cdo 3748/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/06/2018
Spisová značka:27 Cdo 3748/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:27.CDO.3748.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Zastoupení
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
§ 241b odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
ECLI
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
08/29/2019
IV.ÚS 465/19
JUDr. Jiří Zemánek
odmítnuto
08/28/2019
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 3748/2018-305


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Markem Doležalem v právní věci navrhovatele M. Š., narozeného XY, bytem XY, za účasti Bytového družstva KŘOVINA, družstvo, se sídlem v Praze 4, V Křovinách 1541/18, PSČ 147 00, identifikační číslo osoby 64946592, zastoupeného Mgr. Alešem Brodským, advokátem, se sídlem v Praze 1, V Jámě 699/1, PSČ 110 00, o prohlášení rozhodnutí členské schůze o vyloučení navrhovatele z družstva za neplatné, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 42 Cm 57/2006, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 10. 2011, č. j. 7 Cmo 59/2011-82, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


[1] Vrchní soud v Praze k odvolání navrhovatele v záhlaví označeným usnesením zrušil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 10. 2010, č. j. 42 Cm 57/2006-74, kterým byl zamítnut návrh navrhovatele na ustanovení zástupce, a řízení o ustanovení zástupce navrhovateli zastavil.

[2] Proti usnesení odvolacího soudu podal navrhovatel dovolání, při kterém nebyl zastoupen advokátem a ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání, avšak požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

[3] Městský soud v Praze usnesením ze dne 5. 12. 2017, č. j. 42 Cm 57/2006-279, navrhovateli nepřiznal osvobození od soudních poplatků (výrok I.), zamítl jeho žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů v řízení o dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 10. 2011, č. j. 7 Cmo 59/2011-82 (výrok II.), jakož i žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů v řízení o dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 10. 2017, č. j. 8 Cmo 163/2017-269 (výrok III.), uložil navrhovateli ve lhůtě 15 dnů od právní moci výroků I. až III. tohoto usnesení, aby odstranil vadu povinného zastoupení pro dovolání proti usnesením Vrchního soudu v Praze specifikovaným ve výroku II. a III. s tím, aby si ve stanovené lhůtě zvolil advokáta k doplnění či nahrazení dovolání podaných dne 18. 1. 2012 a dne 20. 11. 2017 (výrok IV.) a poučil ho, že dovolací řízení bude dovolacím soudem zastaveno, nebude-li ve stanovené lhůtě uvedený nedostatek podmínky dovolacího řízení odstraněn. Toto usnesení bylo k odvolání navrhovatele usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 8. 2018, č. j. 6 Cmo 158/2018-297, ve výrocích I., II. a III. potvrzeno (první výrok), a odvolání proti výroku IV. bylo odmítnuto (druhý výrok).

[4] Podle § 241 odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), platí, že není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

[5] Podle § 241b odst. 2 o. s. ř. není-li splněna podmínka uvedená v § 241, postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2; to neplatí, bylo-li dovolání podáno opožděně, někým, kdo k dovolání není oprávněn, nebo směřuje-li proti rozhodnutí, proti němuž není dovolání podle § 238 přípustné.

[6] Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

[7] V situaci, kdy soudy pravomocnými rozhodnutími dospěly k závěru, podle něhož dovolateli nelze ustanovit advokáta pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, a kdy dovolatel neodstranil nedostatek povinného zastoupení, předseda senátu Nejvyššího soudu v souladu s § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř.).

[8] K absenci výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

[9] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (od 30. 9. 2017) se podává z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. 11. 2018


JUDr. Marek Doležal
předseda senátu