Rozhodnutí NS

28 Cdo 2726/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/08/2019
Spisová značka:28 Cdo 2726/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:28.CDO.2726.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 alinea druhá předpisu č. 99/1963Sb. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
28 Cdo 2726/2018-154


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Michaelem Pažitným, Ph.D., v právní věci žalobkyně Římskokatolické farnosti Sázava – Černé Budy, se sídlem Černé Budy, Zámecká 75, identifikační číslo osoby: 49797603, zastoupené Prof. JUDr. Janem Křížem, CSc., advokátem se sídlem v Praze 1, Rybná 678/9, proti žalované České republice – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42, identifikační číslo osoby: 69797111, o nahrazení projevu vůle, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 6 C 197/2016, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 2. května 2018, č. j. 26 Co 76/2018-134, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žalobkyně je povinna nahradit žalované náklady dovolacího řízení ve výši 300, Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Stručné odůvodnění:
(§ 243f odst. 3, věta první, občanského soudního řádu – dále jen „o. s. ř.“) :

Nejvyšší soud zastavil řízení o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 2. května 2018, č. j. 26 Co 76/2018-134, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř., neboť žalobkyně vzala dovolání zpět. O dovolání bylo rozhodnuto podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 30. 9. 2017, neboť dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno dne 2. 5. 2018 (srovnej čl. II, bod 2. zákona č. 296/2017 Sb.)

V souladu s ustanovením § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř. rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněno.


Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. 1. 2019


JUDr. Michael Pažitný, Ph.D.
předseda senátu