Rozhodnutí NS

8 Td 35/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/30/2019
Spisová značka:8 Td 35/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:8.TD.35.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Vyloučení soudce
Dotčené předpisy:§ 30 odst. 2 tr. ř.
§ 31 odst. 1 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
8 Td 35/2019-3644


USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. 4. 2019 v řízení o dovolání obviněného P. N., nar. XY, trvale bytem XY, nyní ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Ostrava, proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. 5. 2018, sp. zn. 5 To 22/2018, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci pod sp. zn. 81 T 1/2017, o návrhu na vyloučení soudce t a k t o:

Podle § 30 odst. 2 tr. ř. je soudce JUDr. Radek Doležel vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení, a to v řízení o dovolání vedeném u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 7 Tdo 395/2019 v trestní věci Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci sp. zn. 81 T 1/2017.
Odůvodnění:

1. Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 4. 12. 2017, sp. zn. 81 T 1/2017, byl obviněný P. N. uznán vinným přípravou zvlášť závažného zločinu vraždy podle § 20 odst. 1 k § 140 odst. 2 tr. zákoníku a odsouzen podle § 140 odst. 2 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání třinácti roků, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou, a podle § 70 odst. 2 tr. zákoníku rovněž k trestu propadnutí věci.
  2. Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 9. 5. 2018, sp. zn. 5 To 22/2018, z podnětu odvolání obviněného podle § 258 odst. 1 písm. b), d), e), odst. 2 tr. ř. rozsudek soudu prvního stupně částečně zrušil, a to ve výroku o trestech. Za splnění podmínek § 259 odst. 3 tr. ř. znovu rozhodl tak, že obviněného při nezměněném výroku o vině odsoudil podle § 140 odst. 2 tr. zákoníku za použití § 58 odst. 5 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání osmi roků, pro jehož výkon jej podle § 56 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku zařadil do věznice se zvýšenou ostrahou. Podle § 70 odst. 2 tr. zákoníku mu uložil trest propadnutí věci.
   3. Proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. 5. 2018, sp. zn. 5 To 22/2018, podali dovolání obviněný P. N., a v jeho neprospěch též nejvyšší státní zástupce. Věc byla Nejvyššímu soudu jako soudu dovolacímu předložena dne 25. 3. 2019, a v souladu s rozvrhem práce platným pro rok 2019 byla přidělena do senátu č. 7 a je vedena pod sp. zn. 7 Tdo 395/2019. V senátě č. 7, jehož členy jsou JUDr. Josef Mazák, JUDr. Michal Mikláš a JUDr. Radek Doležel, byla přidělena JUDr. Josefu Mazákovi.
    4. Člen senátu č. 7 soudce JUDr. Radek Doležel předložil senátu č. 8 návrh na rozhodnutí o svém vyloučení z vykonávání úkonů v uvedeném trestním řízení o dovolání ve věci Nejvyššího soudu pod sp. zn. 7 Tdo 395/2019, který zdůvodnil tím, že v této trestní věci činil úkony jako státní zástupce působící u Nejvyššího státního zastupitelství, u nějž byl v době podání dovolání v dané trestní věci, tj. k datu 13. 8. 2018, činný jako ředitel Odboru mimořádných opravných prostředků, jehož pracovní náplní mimo jiné bylo zpracování podnětů a návrhů k dovolání u Nejvyššího státního zastupitelství, jež primárně zpracovává právě Odbor mimořádných opravných prostředků, který příslušné podání posoudí a poté navrhne nejvyššímu státnímu zástupci další postup, případně zpracuje koncept dokumentů (dovolání, vyrozumění o jeho nepodání, apod.). Zmíněný postup a návrh, který vyhotovuje konkrétní státní zástupce, je vždy aprobován ředitelem odboru, který k němu vyjadřuje své stanovisko. Vzhledem k tomu, že jako ředitel zmíněného odboru vyjadřoval své stanovisko k této nyní projednávané věci a činil v ní též aktivní úkony, svojí dozorovou a schvalovací činností se přímo podílel na přípravě dovolání, o němž má nyní senát 7 Tdo Nejvyššího soudu rozhodovat. S ohledem na to, že je jeho členem a měl by v souladu s rozvrhem práce platným pro rok 2019 o této věci rozhodovat, musí být z důvodů uvedených v § 30 odst. 2 tr. ř. vyloučen z vykonávání úkonů v řízení o tomto dovolání u Nejvyššího soudu.
     5. Návrh na vyloučení učiněný s odkazem na § 30 odst. 2 tr. ř. shledal Nejvyšší soud důvodným, protože podle § 30 odst. 2 věty první tr. ř. soudce nebo přísedící je též vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení, jestliže byl v projednávané věci činný jako státní zástupce, policejní orgán, společenský zástupce, obhájce nebo jako zmocněnec zúčastněné osoby nebo poškozeného.
      6. Senát č. 8 Nejvyššího soudu shledal, že obsahem spisu Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci sp. zn. 81 T 1/2017 se podávají okolnosti, na něž poukazoval soudce JUDr. Radek Doležel v návrhu na své vyloučení. Jako soudce nastoupil na Nejvyšší soud dne 18. 4. 2019, a to z Nejvyššího státního zastupitelství, kde byl do této doby činný jako ředitel odboru, jemuž náležela povinnost vyjádřit se k návrhům dovolání předkládaným nejvyššímu státnímu zástupci k finálnímu posouzení. Takové vyjádření učinil i v této přezkoumávané věci.

      7. Jelikož soudce JUDr. Radek Doležel byl uvedeným způsobem činný ve věci u Nejvyššího státního zastupitelství v předchozím stadiu trestního řízení jako státní zástupce, jedná se o situaci, na niž dopadá ustanovení § 30 odst. 2 věta první tr. ř., a proto mu v rozhodování o dovolání u Nejvyššího soudu v této trestní věci brání uvedená podjatost.
       8. O vyloučení z důvodů uvedených v § 30 tr. ř. rozhodne podle § 31 odst. 1 věty první tr. ř. orgán, kterého se tyto důvody týkají, a to i bez návrhu. Podle § 31 odst. 1 věty třetí tr. ř. o vyloučení soudce Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu. Tímto senátem je podle rozvrhu práce Nejvyššího soudu (platným pro období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019) ve znění účinném od 1. 2. 2019 v konkrétním případě senát č. 8, který rozhoduje v agendě Td podle § 31 odst. 1 tr. ř. o vyloučení členů senátu č. 7.
        9. Na základě všech těchto skutečností Nejvyšší soud v senátě č. 8 rozhodl o vyloučení soudce JUDr. Radka Doležela z vykonávání úkonů trestního řízení o dovolání vedeném u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 7 Tdo 395/2019 v trestní věci Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci sp. zn. 81 T 1/2017.
         P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
         V Brně dne 30. 4. 2019
                       JUDr. Milada Šámalová
                         předsedkyně senátu