Rozhodnutí NS

30 Cdo 4480/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/28/2019
Spisová značka:30 Cdo 4480/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.4480.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Podmínky řízení
Zastoupení
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 241 odst. 1 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
ECLI
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
04/29/2019
II.ÚS 1416/19
JUDr. Pavel Rychetský
-
-
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 4480/2018-53


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Tomášem Mottlem v právní věci žalobce P. B., narozeného XY, bytem v XY, proti žalovaným České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, o zaplacení 569 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 9 C 372/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 10. 2018, č. j. 18 Co 304/2018-45, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Obvodní soud pro Prahu 5 (dále jen „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 16. 7. 2018, č. j. 9 C 372/2017-35, zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení z důvodu, že žalobu v této věci považoval za zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.

Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným usnesením ze dne 15. 10. 2018, č. j. 18 Co 304/2018-45, usnesení soudu prvního stupně potvrdil s tím, že počínání žalobce lze vzhledem k množství jím vůči státu podávaných obdobných žalob o nereálných nárocích hodnotit jako obstrukční a sudičské, žalobce proto nesplňuje předpoklady pro ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Proti uvedenému usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání. Při jeho podání nebyl zastoupen advokátem a ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Dovolatel není v dovolacím řízení zastoupen advokátem nebo notářem a netvrdí ani nedokládá, že má právnické vzdělání; o zamítnutí jeho předchozí žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení ze dne 12. 1. 2018 bylo rozhodnuto usnesením Městského soudu v Praze ze dne 1. 3. 2018, č. j. 18 Co 61/2018-17, a to rovněž z důvodu, že počínání žalobce je obstrukční a sudičské a je svévolným a zřejmě bezúspěšným uplatněním práva.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je (odstranitelnou) podmínkou řízení týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje), a protože ke zhojení tohoto nedostatku do dnešního dne nedošlo, přičemž žalobce netvrdí ani nedokládá změnu svých poměrů rozhodných z hlediska naplnění předpokladů pro ustanovení zástupce z řad advokátů oproti předchozímu stavu, za něhož byla stejná žádost zamítnuta, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2, § 241b odst. 2 a § 243c odst. 3 věty třetí o. s. ř. zastavil.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně nebo soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. 3. 2019


Mgr. Tomáš Mottl
pověřený člen senátu