Rozhodnutí NS

30 Nd 384/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/14/2018
Spisová značka:30 Nd 384/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:30.ND.384.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 11 odst. 3 o. s. ř.
§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Nd 384/2018-26


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Hynka Zoubka a Mgr. Víta Bičáka v právní věci oprávněného Města Turnov, se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 335, zastoupeného Mgr. Lukášem Zscherpem, advokátem se sídlem v Plzni, Lochotínská 1108/18, proti povinné M. M., nar. XY, bytem XY, o žádosti o pověření a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 66 EXE 1554/218, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 66 EXE 1554/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Trutnově.


Odůvodnění:


Obvodnímu soudu pro Prahu 5 byla dne 6. 7. 2018 doručena žádost soudního exekutora Mgr. Ing. Jiřího Proška, Exekutorský úřad Plzeň-město, o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné. Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 20. 8. 2018, č. j. 66 EXE 1554/2018-18, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude po doručení usnesení oprávněné předložena Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti.

Důvodem k takovému postupu podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), bylo podle předkládajícího soudu zjištění, že povinná nemá v České republice svůj obecný soud, neboť „neprochází“ informačním systémem základních registrů ani czechpointem. Poslední zjištěné místo pobytu povinné je na adrese: XY (v době od 1. 7. 2018 do 1. 8. 2018), přičemž povinná uvedla svou adresu v zahraničí: XY.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), a o změně dalších zákonů, je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle předchozí věty, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu platí, že nestanoví-li exekuční řád jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Je-li Nejvyššímu soudu věc předložena k postupu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. procesním soudem, který vyslovil svou místní nepříslušnost, pak Nejvyšší soud otázku, zda věc patří do pravomoci soudů České republiky, nezkoumá (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 11/2015).

Skutečnost, zda má povinný exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením existenci majetku povinného nezjišťuje (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 4/2013).

Z obsahu spisu vyplývá, že Obvodnímu soudu pro Prahu 5 se nepodařilo zjistit místo současného pobytu povinné na území České republiky a není v současné době známo, zda, popřípadě kde má povinná majetek. Není zřejmé, z jakého důvodu oprávněný uvedl v exekučním návrhu adresu povinné: XY, když zároveň k dotazu soudního exekutora sdělil (viz č. l. 16), že je mu známa pouze doručovací adresa povinné: XY, uvedená v exekučním titulu (rozhodnutí Městského úřadu Turnov ze dne 11. 7. 2016, č. j. OD/16/21201/PRS). Obvodní soud pro Prahu 5 tak k povinné nemá z hlediska zvažování hledisek důležitých pro určení místně příslušného soudu žádný vztah, když v jeho obvodu povinná nemá (neměla) místo trvalého ani jiného pobytu, a není známo, že by se v obvodu soudu nacházel majetek povinné.

Nejvyšší soud rozhodující podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. v takovém případě určil místně příslušný soud v souladu se shora odkazovanými rozhodnutími tak, že soudem místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je Okresní soud v Trutnově, v jehož obvodu měla povinná poslední známé místo pobytu cizince (občana Evropské unie).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 14. 11. 2018


JUDr. Pavel Simon
předseda senátu