Rozhodnutí NS

22 Cdo 2974/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/25/2020
Spisová značka:22 Cdo 2974/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:22.CDO.2974.2019.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Oprava rozhodnutí
Dotčené předpisy:§ 164 a 242b o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
22 Cdo 2974/2019-289


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Spáčilem, CSc., ve věci žalobkyně EUROSTROJ SCHLAGER, s. r. o., se sídlem v Praze - Radotín, Na Výšince 748/1, IČO:63494965, zastoupené JUDr. Martinou Mikolajczykovou, advokátkou se sídlem v Brně, Zámečnická 182/5, proti žalované RD STYL a. s., se sídlem v Praze 5, Plaská 662/3, IČO: 25821 130, zastoupené JUDr. Zdeňkou Friedelovou, advokátkou se sídlem v Ostravě – Hrabové, Místecká 329/258, o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 84 C 342/2006, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 6. 2010, č. j. 51 Co 90/2010-190, takto:

Záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2020, č. j. 22 Cdo 2974/2019-269, se opravuje tak, že správné identifikační číslo žalobkyně je 63494965, a výrok II. tohoto rozsudku tak, že žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení 18 720 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám advokátky JUDr. Martiny Mikolajczykové, se sídlem v Brně, Zámečnická 182/5.


Odůvodnění:

Nejvyšší soud podle § 164 a § 243b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, opravil v rozsudku ze dne 25. 2. 2020, č. j. 22 Cdo 2974/2019-269, zjevné nesprávnosti – v záhlaví bylo uvedeno nesprávné identifikační číslo žalobkyně a ve výroku II. bylo žalované uloženo zaplatit náhradu řízení své zástupkyni, ačkoliv správně mělo být uvedena zástupkyně žalobkyně.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 5. 2020


JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
předseda senátu