Rozhodnutí NS

29 NSCR 153/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/30/2020
Senátní značka:29 NSCR 153/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:29.NSCR.153.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSBR 33 INS XY
29 NSČR 153/2018-B-145USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců Mgr. Rostislava Krhuta a JUDr. Zdeňka Krčmáře v insolvenční věci dlužnice E. K., narozené XY, bytem XY, o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, se sídlem v Brně, Mozartova 3, PSČ 601 52, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 33 INS XY, o dovolání dlužnice, zastoupené JUDr. Vladimírou Šůstkovou Zukalovou, advokátkou, se sídlem v Brně, Heršpická 800/6, PSČ 639 00, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 6. června 2018, č. j. KSBR 33 INS XY, 1 VSOL XY, takto:


Dovolání se odmítá.


Odůvodnění:

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 6. června 2018, č. j. KSBR 33 INS XY, 1 VSOL XY, potvrdil usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen „insolvenční soud“) ze dne 20. března 2018, č. j. KSBR 33 INS XY, kterým insolvenční soud udělil insolvenčnímu správci (1. Insolvenční v. o. s.) souhlas s vyplacením výtěžku zpeněžení předmětu zajištění (nemovitosti dlužnice v obci Bílovice nad Svitavou) ve výši 38.328,67 Kč zajištěnému věřiteli (Regular economy s. r. o.) [bod I. výroku] a rozhodl o vyplacení zálohy na odměnu insolvenčnímu správci ve výši 4.173,99 Kč (bod II. výroku).

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala dlužnice dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. c) a § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), jako nepřípustné.

Podle ustanovení § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Dle ustanovení § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. není dovolání podle § 237 přípustné proti rozsudkům a usnesením, vydaným v řízeních, jejichž předmětem bylo v době vydání rozhodnutí obsahujícího napadený výrok peněžité plnění nepřevyšující 50.000 Kč, včetně řízení o výkon rozhodnutí a exekučního řízení, ledaže jde o vztahy ze spotřebitelských smluv a o pracovněprávní vztahy; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží.

V usnesení ze dne 29. srpna 2013, sen. zn. 29 NSČR 66/2013, uveřejněném pod číslem 104/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud vyšel z toho (v poměrech právní úpravy přípustnosti dovolání účinné k 29. srpnu 2013, která však co do existence objektivní nepřípustnosti dovolání proti rozhodnutím, jejichž předmětem bylo peněžité plnění nepřevyšující 50.000 Kč, nedoznala obsahových změn), že tento limit dopadá též na rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení.

Vzhledem k tomu, že předmětem napadeného rozhodnutí bylo uspokojení zajištěného věřitele z výtěžku zpeněžení zajištění, nejde ani o věc ze spotřebitelské smlouvy, ani o věc pracovněprávní.

Pro úplnost Nejvyšší soud dodává, že přípustnost dovolání nezakládá ani nesprávné poučení poskytnuté dovolatelce odvolacím soudem v písemném vyhotovení napadeného usnesení (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. září 2001, sp. zn. 29 Odo 62/2001, a ze dne 27. června 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněná pod čísly 73/2001 a 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a nález Ústavního soudu ze dne 2. prosince 2008, sp. zn. II. ÚS 323/07, uveřejněný pod číslem 210/2008 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (v aktuálním znění) se podává z bodu 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 4. 2020


Mgr. Milan Polášek
předseda senátu