Rozhodnutí NS

25 Cdo 1818/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/06/2018
Spisová značka:25 Cdo 1818/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:25.CDO.1818.2018.2
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Odklad právní moci
Dotčené předpisy:§ 243 písm. b) o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
II.ÚS 2131/19
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Cdo 1818/2018-590


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudkyň JUDr. Ivy Suneghové a JUDr. Marty Škárové ve věci žalobkyně: AMÁDEUS REAL, a. s., se sídlem Dlouhá 741/13, Praha 1, IČO 27241131, zastoupená Mgr. Vladimírem Uhdem, advokátem se sídlem Klimentská 1207/10, Praha 1, proti žalovanému: statutární město Ostrava, se sídlem magistrátu Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, zastoupené Mgr. Tomášem Zachou, advokátem, se sídlem Lazarská 1718/3, Praha 1, o 1.580.419.095,05 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 59 C 183/2014, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 10. 2017, č. j. 8 Co 155/2017-459, takto:

Návrh žalobkyně na odklad právní moci rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 10. 2017, č. j. 8 Co 155/2017-459, se zamítá.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala včasné dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku a navrhla, aby dovolací soud odložil právní moc napadeného rozhodnutí. Uvedla, že se žalovaným vede další soudní spor v opačném postavení účastníků před Obvodním soudem pro Prahu 1, jež bylo přerušeno do pravomocného rozhodnutí projednávané věci, neboť jeho podstatou je řešení totožných právních otázek. Jestliže by obvodní soud vyšel z právního závěru napadeného rozsudku, byla by dovolatelce uložena povinnost uhradit žalovanou částku s příslušenstvím, a pokud by byl rozsudek napadený v této věci dovoláním revidován, hrozilo by nebezpečí, že stejné otázky budou v obou řízeních posouzeny rozdílně, čímž je žalobkyně závažně ohrožena na svých právech. Rozhodnutí přitom nemá dopad na právní poměry třetích osob.

Žalovaný s návrhem na odklad právní moci napadeného rozhodnutí nesouhlasí, neboť takový krok by popřel dvouinstančnost soudního řízení, charakter dovolání jako mimořádného právního prostředku a navíc se jedná o nemovitosti ve veřejném prostoru, jež užívá i veřejnost, tudíž by bylo odkladem zasaženo do práv třetích osob.

Podle § 243 písm. b) o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Nejvyšší soud neshledal důvod pro odklad právní moci napadeného rozhodnutí, neboť pravomocným rozhodnutím odvolacího soudu o zamítnutí žaloby není dovolatelka závažně ohrožena ve svých právech, toto rozhodnutí totiž žádný bezprostřední nepříznivý dopad do právní sféry dovolatelky nemá. Argumenty uplatněné dovolatelkou závažné ohrožení práv nezakládají. Smyslem odkladu právní moci není ovlivnit průběh a výsledky jiného řízení, v němž má účastník všechny možnosti obrany včetně dovolání a jehož výsledek nyní nelze předjímat. Případný dopad na právní poměry třetích osob je pak již vzhledem k nesplnění základního předpokladu pro odklad právní moci rozhodnutí bez významu.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud návrh na odklad právní moci napadeného rozhodnutí zamítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. 11. 2018


JUDr. Robert Waltr
předseda senátu