Rozhodnutí NS

23 Cdo 3622/2016

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/05/2016
Spisová značka:23 Cdo 3622/2016
ECLI:ECLI:CZ:NS:2016:23.CDO.3622.2016.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
23 Cdo 3622/2016U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobce JUDr. Vlastimila Marhana, správce konkursní podstaty úpadce DMA Plotiště, a.s. v likvidaci, Hradec Králové, zastoupeného JUDr. Oldřichem Vaňkem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Mánesova 763/15, proti žalované Adamovské strojírny a.s. se sídlem v Adamově, Mírová 87/2, IČO 46345833, o zaplacení částky 2 175 596 Kč s příslušenstvím vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 4 C 358/2000, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. července 2001, č. j. 27 (28) Co 476/2000-89, takto:

   I. Dovolací řízení se zastavuje.
   II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

  Stručné odůvodnění:
  (§243f odst. 3 o. s. ř.)


  Okresní soud v Blansku jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne 7. června 2000, č. j. 4 C 358/2000-68, zamítl žalobu žalobce a rozhodl o nákladech řízení.

  K odvolání žalobce Krajský soud v Brně jako soud odvolací rozsudkem ze dne 30. července 2001, č. j. 27 (28) Co 476/2000-89, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně a rozhodl o nákladech řízení.

  Usnesení odvolacího soudu napadl žalobce včasně podaným dovoláním, o kterém ovšem nebylo rozhodnuto, neboť byl prohlášen konkurs na majetek žalovaného usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 8. března 2002, č.j. 24 K 28/2002-139, a věc byla vrácena soudu prvního stupně s tím, že o dovolání bude možné rozhodnout po zrušení konkursu. Po zrušení konkursu na majetek žalovaného, ke kterému došlo usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 28. ledna 2015, č.j. 24 K 28/2002-1615, bylo věc opět předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o dovolání.

  Žalobce oznámením ze dne 11. srpna 2016 sdělil Nejvyššímu soudu, že usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. září 2010, č.j. 42 K 144/97-1864, byl zproštěn funkce správce konkursní podstaty. Společnost DMA Plotiště, a.s. v likvidaci, pak byla vymazána z obchodního rejstříku ke dni 14. prosince 2010, neboť tímto dnem nabylo právní moci usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. listopadu 2010, č.j. F 24025/2010-298, o výmazu společnosti z obchodního rejstříku.

  Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, tedy k tomu, že žalobce byl zproštěn funkce správce konkursní podstaty a subjekt, jehož konkursní podstatu spravoval, následně zanikl, nezbylo Nejvyššímu soudu, než dovolací řízení zastavit pro nedostatek procesních podmínek dle § 243c odst. 3 o. s. ř..

  Rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení se v souladu s § 243f odst. 3 větou druhou o. s. ř. neodůvodňuje.

  Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


  V Brně dne 5. října 2016

                JUDr. Kateřina H o r n o c h o v á

                podepsáno JUDr. Zdeňkem Desem

                za nepřítomnou předsedkyni senátu