Rozhodnutí NS

33 Cdo 86/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/12/2019
Spisová značka:33 Cdo 86/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:33.CDO.86.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Podmínky řízení
Dotčené předpisy:§ 236 odst. 1 o. s. ř.
§ 104 odst. 1 o. s. ř.
§ 243f odst. 2 a 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Podána ústavní stížnost
datum podání
spisová značka
soudce zpravodaj
výsledek
datum rozhodnutí
04/23/2019
I.ÚS 1340/19
JUDr. Tomáš Lichovník
-
-
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
33 Cdo 86/2019-731


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Pavlem Horňákem ve věci žalobce V. K., bytem XY, zastoupeného JUDr. Jakubem Vepřekem, advokátem se sídlem Ostrava, Tyršova 1714/27, proti žalované T. R., bytem XY, o zaplacení částky 184 305,52 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 16 C 312/2007, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 9. 2018, č. j. 57 Nc 15/2018-720, takto:

Řízení o dovolání podaném proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 9. 2018, č. j. 57 Nc 15/2018-720, se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 27. 9. 2018, č. j. 57 Nc 15/2018-720, rozhodl, že soudkyně JUDr. Jarmila Herotová není vyloučena z projednávání a rozhodování věci vedené u Okresního soudu ve Frýdku – Místku pod sp. zn. 16 C 312/2007.

Proti usnesení krajského soudu brojila žalovaná podáním označeným jako "dovolání”, které má za přípustné podle ustanovení § 237 a násl. občanského soudního řádu (dále též jen "o. s. ř.”). Konkrétně má za to, že celé řízení probíhá šikanózním a diskriminačním způsobem, se zneužitím její právní nevědomosti oproti druhé straně, nejedná se tudíž o spravedlivý proces před nestranným a nezávislým soudem, kde se „navíc kradou obálky včasného podání k soudu a takto se falšují i písemnosti ve spisu“.

Podle ustanovení § 16 odst. 1 o. s. ř. o tom, zda je soudce vyloučen, rozhodne nadřízený soud.

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).

Rozhodl-li krajský soud o námitce podjatosti, není toto jeho rozhodnutí rozhodnutím odvolacím; vydání takového rozhodnutí ostatně žádné rozhodnutí soudu prvního stupně, jež by bylo lze napadnout odvoláním, nepředchází (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. července 1997, č.j. 2 Cdon 30/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 14, ročník 1997, pod číslem 112). Skutečnost, že nadřízený soud je shodou okolností (jako v tomto případě) současně i odvolacím soudem vůči soudu, o jehož soudci rozhoduje, na tyto závěry žádného vlivu nemá.

Funkční příslušnost soudu pro projednání „dovolání“ proti takovému rozhodnutí občanský soudní řád neupravuje. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení; Nejvyšší soud proto řízení, které touto vadou trpí, zastavil (§ 104 odst. 1, § 243f odst. 2 a 3 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, neboť tímto

rozhodnutím řízení nekončí.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 12. 2. 2019


JUDr. Pavel Horňák
pověřený člen senátu