Rozhodnutí NS

32 Cdo 4387/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/28/2018
Spisová značka:32 Cdo 4387/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:32.CDO.4387.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu funkční
Dotčené předpisy:§ 104a odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014
§ 104 odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014
§ 243b o. s. ř. ve znění od 01.01.2014
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
32 Cdo 4387/2018-99


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a Mgr. Jiřího Němce v právní věci žalobkyně MONETA Money Bank, a. s., se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1442/1b, identifikační číslo osoby 25672720, proti žalované M. S., narozené XY, bytem XY, o zaplacení částky 419 472,53 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 51 C 308/2014, o podání žalované ze dne 13. 11. 2015, označeném jako dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 9. 2015, č. j. Ncp 1010/2015-16, takto:

  Řízení o podání žalované ze dne 13. 11. 2015 označeném jako dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 9. 2015, č. j. Ncp 1010/2015-16, se zastavuje.

  Odůvodnění:

  Žalobkyně se žalobou podanou dne 30. 12. 2014 u Obvodního soudu pro Prahu 1 domáhá po žalované zaplacení částky 419 472,53 Kč s příslušenstvím.

  K námitce věcné a místní nepříslušnosti vznesené žalovanou Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 14. 9. 2015, č. j. Ncp 1010/2015-16, rozhodl, že k projednání a rozhodnutí věci jsou v prvním stupni věcně příslušné okresní soudy.

  Proti citovanému usnesení Vrchního soudu v Praze podala žalovaná „dovolání“ datované dne 13. 11. 2015 (srov. č. l. 18 spisu).

  Nejvyšší soud dospěl po přezkoumání věci k závěru, že řízení o tomto podání žalované musí být pro neodstranitelný nedostatek podmínek řízení zastaveno.

  Podle ustanovení § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (dále též jen „o. s. ř.“), dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

  Podle ustanovení § 104a o. s. ř. má-li okresní nebo krajský soud za to, že není věcně příslušný, předloží věc se zprávou o tom svému nadřízenému vrchnímu soudu, jestliže věc podle jeho názoru náleží do věcné příslušnosti okresních, krajských nebo vrchních soudů, popřípadě soudů zřízených k projednávání a rozhodování věcí určitého druhu, nebo Nejvyššímu soudu, jestliže věc podle jeho názoru náleží do věcné příslušnosti Nejvyššího soudu. Účastníci řízení mají právo se k tomuto postupu a k soudem uváděným důvodům vyjádřit. Vrchní soud (Nejvyšší soud) pak rozhodne, které soudy jsou k projednání a rozhodnutí věci příslušné v prvním stupni, není-li sám věcně příslušný (odstavec 2). Usnesením vrchního nebo Nejvyššího soudu o věcné příslušnosti jsou účastníci řízení a soudy vázáni (odstavec 7).

  Usnesení vrchního nebo Nejvyššího soudu o věcné příslušnosti nelze napadnout případným odvoláním, dovoláním, žalobou pro zmatečnost ani žalobou na obnovu řízení (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 7. 2011, sp. zn. 30 Cdo 777/2011, jenž je veřejnosti k dispozici, stejně jako ostatní zde citovaná rozhodnutí Nejvyššího soudu, na jeho webových stránkách).

  Usnesení o určení věcné příslušnosti soudů vydané vrchním soudem podle ustanovení § 104a o. s. ř. není rozhodnutím vydaným v prvním stupni; jde o rozhodnutí nadřízeného vrchního soudu, které - jak je zřejmé ze znění § 201 o. s. ř. - nelze napadnout odvoláním. Občanský soudní řád proto neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání odvolání (ani dovolání) proti usnesení, jímž nadřízený vrchní soud rozhoduje, které soudy jsou v prvním stupni příslušné k projednání a rozhodnutí věci. Jelikož nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, soud řízení o odvolání (dovolání) proti takovému rozhodnutí zastaví (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 2009, sp. zn. 21 Cdo 3932/2008, či ze dne 26. 4. 2018, sp. zn. 32 Cdo 1368/2018).

  Nejvyšší soud proto řízení o podání žalované ze dne 13. 11. 2015 označeném jako dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 9. 2015, č. j. Ncp 1010/2015-16, zastavil podle ustanovení § 243b a § 104 odst. 1 o. s. ř.

  O nákladech dovolacího řízení nebylo rozhodnuto, poněvadž nejde o rozhodnutí, jímž se řízení končí (srov. ustanovení § 151 odst. 1 o. s. ř.).

  Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


  V Brně dne 28. 11. 2018


  JUDr. Hana Gajdzioková
  předsedkyně senátu