Rozhodnutí NS

7 Tdo 1463/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Důvod dovolání:§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.
Datum rozhodnutí:11/28/2018
Spisová značka:7 Tdo 1463/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:7.TDO.1463.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolací důvody
Lhůty
Dotčené předpisy:§ 265i odst. 1 písm. c) tr. ř.
§ 60 odst. 2 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
7 Tdo 1463/2018-52


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl dne 28. 11. 2018 v neveřejném zasedání o dovolání obviněné E. C., nar. XY v XY, bytem XY, proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. 5. 2018, sp. zn. 5 To 5/2018, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 4 T 73/2012, takto:


Podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. se dovolání obviněné E. C. odmítá.

Odůvodnění:

Obviněná podala prostřednictvím obhájce dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. 5. 2018, č. j. 5 To 5/2018-992, jímž bylo rozhodnuto o jejím odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Chomutově ze dne 20. 11. 2017, č. j. 4 T 73/2012-932. Dovoláním se obviněná s poukazem na dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. domáhala zrušení rozsudků soudů obou stupňů.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) nejprve zkoumal, zda je výše uvedené dovolání přípustné, zda bylo podáno včas a oprávněnou osobou, zda má všechny obsahové a formální náležitosti, zda poskytuje podklad pro věcné přezkoumání napadeného rozhodnutí, nebo zda tu nejsou důvody pro odmítnutí dovolání. Po přezkoumání uvedeného Nejvyšší soud shledal, že dovolání obviněné bylo podáno opožděně.

Podle § 265e odst. 1 tr. ř. se dovolání podává u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni, do dvou měsíců od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje. Podle § 265e odst. 2 tr. ř. jestliže se rozhodnutí doručuje jak obviněnému, tak i jeho obhájci a zákonnému zástupci, běží lhůta od toho doručení, které bylo provedeno nejpozději. O zákonné lhůtě k podání dovolání byla obviněná řádně poučena v rozsudku soudu druhého stupně.

Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem byl obviněné doručen dne 12. 7. 2018 (č. l. 1000). Obviněná byla v té době zastoupena obhájcem Mgr. Patrikem Bauerem na základě ustanovení ze dne 18. 2. 2012 (č. l. 697), kterému byl rozsudek odvolacího soudu doručen dne 10. 7. 2018 (č. l. 1000). Lhůta k podání dovolání, počítaná podle § 60 odst. 2 tr. ř., tedy začala běžet dnem 13. 7. 2018 a končila dne 12. 9. 2018. Obviněná podala dovolání prostřednictvím obhájkyně JUDr. Jany Martinů osobně u Okresního soudu v Chomutově dne 9. 10. 2018 (č. l. 1045), tedy po uplynutí dovolací lhůty.

JUDr. Jana Martinů, která za obviněnou podala dovolání, byla Okresním soudem v Chomutově ustanovena obhájcem obviněné dne 7. 8. 2018 (č. l. 1037) s tím, že opatření o ustanovení bylo obhájkyni doručeno dne 9. 8. 2018 a obviněné dne 10. 8. 2018. Současně s ustanovením obhájce Okresní soud v Chomutově doručil obhájkyni také rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem. Za dané situace bylo doručení rozsudku nově ustanovené obhájkyni pouze informativní a nemohlo mít vliv na určení počátku běhu dovolací lhůty a tím pádem ani na určení jejího konce (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2014, sp. zn. 7 Tdo 1469/2014, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 2. 2016, sp. zn. 7 Tdo 83/2016 potvrzené usnesením Ústavního soudu ze dne 23. 8. 2016, sp. zn. II. ÚS 1478/16).

Podle § 265e odst. 2 tr. ř. jestliže se rozhodnutí doručuje jak obviněnému, tak i jeho obhájci a zákonnému zástupci, běží lhůta od toho doručení, které bylo provedeno nejpozději. Toto ustanovení se obhájce týká jen v případě, když je subjektem řízení před soudem, proti jehož rozhodnutí směřuje dovolání, protože jen v takovém případě je obhájce osobou oprávněnou k tomu, aby mu bylo doručeno rozhodnutí. Ve vztahu k rozsudku to vyplývá z ustanovení § 130 odst. 2 tr. ř. Podle tohoto ustanovení, má-li obviněný obhájce nebo zákonného zástupce, doručí se opis rozsudku též jim. Z citovaného ustanovení vyplývá, že pokud obviněný má v řízení před odvolacím soudem řádně ustanoveného obhájce, rozhodnutí se doručuje jemu a toto doručení má účinky podle § 265e odst. 2 tr. ř. Doručení obhájci nově ustanovenému, až po rozhodnutí odvolacího soudu a poté, co již bylo rozhodnutí doručeno dřívějšímu obhájci, není zákonnou náležitostí řízení a nejsou na něj vázány žádné právní účinky. Protože JUDr. Jana Martinů nebyla obhájcem obviněné v řízení před odvolacím soudem, nebyla ani osobou, které se měl rozsudek ve smyslu § 130 odst. 2 tr. ř. doručovat. Na tomto nic nemění ani skutečnost, že jí byl rozsudek odvolacího soudu doručen společně s ustanovením obhájce. Doručení rozsudku nové obhájkyni proto již nemohlo mít následky ve smyslu § 265e odst. 2 tr. ř. Počátkem dvouměsíční lhůty pro podání dovolání tak byl den následující po doručení rozsudku odvolacího soudu obviněné (dne 12. 7. 2018), neboť tehdejšímu obhájci, který ji zastupoval v odvolacím řízení, bylo doručeno dříve (dne 10. 7. 2018), tedy ve smyslu s § 60 odst. 1 tr. ř. den 13. 7. 2018 a dovolací lhůta tak ve smyslu § 60 odst. 2 tr. ř. končila dnem 12. 9. 2018.

Nad rámec uvedeného je namístě dodat, že k ustanovení JUDr. Jany Martinů obhájkyní obviněné došlo v době, kdy obviněné již běžela lhůta k podání dovolání. Konkrétně byla obhájkyně obviněné ustanovena více než měsíc před koncem lhůty k podání dovolání. Rovněž je nutno zdůraznit, že zákon (§ 265e odst. 4 tr. ř.) bez výjimky, tj. bez ohledu na okolnosti, za nichž k marnému uplynutí lhůty k podání dovolání došlo, vylučuje její navrácení, a to vzhledem k tomu, že dovolání je mimořádný opravný prostředek, který se podává proti pravomocnému rozhodnutí, a období, v němž by mohlo být pravomocné rozhodnutí ještě tímto způsobem zpochybněno, nelze dále prodlužovat.

Nejvyšší soud proto opožděně podané dovolání obviněné podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. odmítl, aniž na jeho podkladě přezkoumal napadený rozsudek a jemu předcházející řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 28. 11. 2018

JUDr. Petr Angyalossy, Ph. D.
předseda senátu