Rozhodnutí NS

27 Cdo 2146/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/20/2019
Spisová značka:27 Cdo 2146/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:27.CDO.2146.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přistoupení do řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 1, 2 o. s. ř.
§ 92 odst. 1 o. s. ř.
§ 92 odst. 2 o. s. ř.
§ 96 odst. 3, 4 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 2146/2019-171


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala v právní věci žalobce a) BPA sport marketing a. s., se sídlem v Praze 9, Českomoravská 2420/15, PSČ 190 00, identifikační číslo osoby 04597605, zastoupeného Mgr. Martinem Reisingerem, advokátem, se sídlem v Praze 10, Pod Sychrovem I 866/40, PSČ  101 00, a žalobce b) Bohemian Marketing & Promotion a. s., se sídlem v Praze 1, Těšnov 1059/1, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 25069764, zastoupeného JUDr. Janem Nemanským, advokátem, se sídlem v Praze 1, Těšnov 1059/1, PSČ  110 00, proti žalovanému CARent Praha s. r. o., se sídlem v Praze 9, Kolbenova 609/38, PSČ 190 00, identifikační číslo osoby 15888436, zastoupenému JUDr. Tomášem Holubem, advokátem, se sídlem v Praze 5, Štefánikova 203/23, PSČ 150 00, o zaplacení 211.411 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 23 C 46/2018, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 4. 2019, č. j. 19 Co 74/2019-122, takto:

Dovolání se odmítá.


Odůvodnění:


[1] Obvodní soud pro Prahu 10 usnesením ze dne 21. 1. 2019, č. j. 23 C 46/2018-86, zamítl návrh žalobce a), aby do řízení přistoupila na straně žalobce společnost Bohemian Marketing & Promotion a. s., identifikační číslo osoby 25069764 (výrok I.), a nepřipustil změnu žaloby navrženou žalobcem a) [výrok II.].

[2] V záhlaví označeným usnesením Městský soud v Praze změnil rozhodnutí soudu prvého stupně v rozsahu napadeného výroku I. tak, že připustil, aby do řízení na straně žalobce přistoupila společnost Bohemian Marketing & Promotion a. s.

[3] Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“).

[4] Učinil tak proto, že dovolání nesměřuje proti žádnému z usnesení vypočtených v § 238a o. s. ř. a není přípustné ani podle § 237 o. s. ř.

[5] Dovoláním otevřenou otázku vztahu institutu přistoupení dalšího účastníka do řízení na straně žalobce podle § 92 odst. 1 o. s. ř. a záměny účastníků řízení podle § 92 odst. 2 o. s. ř. odvolací soud vyřešil v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu.

[6] Z té se podává, že je-li při rozhodování o navrženém přistoupení do řízení zřejmé (nepochybné), že dosavadní žalobce již v době zahájení řízení nebyl ve sporu věcně legitimován, nejsou splněny podmínky k tomu, aby soud připustil přistoupení dalšího účastníka na jeho stranu; nápravu v tomto případě lze zjednat jen prostřednictvím záměny účastníka ve smyslu ustanovení § 92 odst. 2 o. s. ř. Nedostatek věcné legitimace dosavadního účastníka řízení (žalobce) přitom musí být (v době rozhodování o návrhu na přistoupení) zjevný a nepochybný [srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 2. 2006, sp. zn. 29 Odo 119/2006 (uveřejněné pod číslem 1/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), ze dne 24. 11. 2005, sp. zn. 20 Cdo 2026/2005, ze dne 7. 12. 2005, sp. zn. 21 Cdo 1421/2005, ze dne 29. 5. 2007, sp. zn. 32 Cdo 1389/2007, ze dne 28. 4. 2010, sp. zn. 23 Cdo 1243/2010, ze dne 31. 5. 2010, sp. zn. 23 Cdo 1255/2010, ze dne 16. 6. 2010, sp. zn. 29 Cdo 5073/2008, ze dne 29. 5. 2013, sp. zn. 29 Cdo 318/2013, či ze dne 5. 12. 2016, sp. zn. 29 Cdo 3503/2016].

[7] V poměrech projednávané věci, v níž dosud neproběhlo ohledně věcné legitimace žalobce a) žádné dokazování, nelze mít za zjevné a nepochybné, že by žalobce a) nebyl ke dni zahájení řízení věcně legitimován. Otázku, zda se v důsledku přeměny stal věřitelem sporné pohledávky žalobce a), anebo (jak dovozuje dovolatel) zda jím zůstal žalobce b), soudy posoudí po provedeném dokazování a (mimo jiné) i výkladu projektu přeměny.

[8] Zbývá dodat, že není dána ani jiná okolnost, která podle ustálené judikatury Nejvyššího soudu odůvodňuje zamítnutí návrhu na přistoupení dalšího účastníka na straně žalobce [v podrobnostech srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2001, sp. zn. 29 Odo 232/2001 (uveřejněné pod číslem 9/2002 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), ze dne 22. 11. 2012, sp. zn. 33 Cdo 3935/2011, nebo ze dne 21. 1. 2014, sp. zn. 22 Cdo 4194/2013].

[9] O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, když rozhodnutí Nejvyššího soudu není rozhodnutím, kterým se řízení končí, a řízení nebylo již dříve skončeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. 11. 2019


JUDr. Petr Šuk
předseda senátu