Rozhodnutí NS

30 Cdo 81/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/11/2018
Spisová značka:30 Cdo 81/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.81.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 81/2018-490U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Tomášem Novosadem v právní věci žalobce M. S., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 358 617 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 22 C 329/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 10. 2016, č. j. 15 Co 256/2016-432, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 25. 10. 2016, č. j. 15 Co 256/2016-432, rozhodl o odvolání žalobce proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 2. 12. 2015, č. j. 22 C 329/2013-389.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání a požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Tento návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení byl pravomocně zamítnut usnesením soudu prvního stupně ze dne 5. 5. 2017, č. j. 22 C 329/2013-472, ve spojení s usnesením odvolacího soudu ze dne 28. 8. 2017, č. j. 15 Co 311/2017-485. Dovolání proti naposledy zmíněnému usnesení odvolacího soudu podáno nebylo.

Žalobce si nezvolil advokáta pro řízení o nyní projednávaném dovolání ani poté, co nabylo právní moci usnesení soudu prvního stupně, kterým byl zamítnut jeho návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení, byť byl následně vyzván ke zvolení zástupce z řad advokátů pro toto dovolací řízení usnesením soudu prvního stupně ze dne 3. 11. 2017, č. j. 22 C 329/2013-488, a byť byl též poučen o tom, že Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví, nebude – li zástupce z řad advokátů zvolen.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. platí, že není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání podle § 241 odst. 1, 4 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit a bez jejíhož naplnění nelze o dovolání věcně rozhodnout. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je – li dovolatel fyzickou osobou, která má právnické vzdělání.

Žalobce jako dovolatel není právně zastoupen a netvrdí, že má právnické vzdělání. Žalobcova žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů byla pravomocně zamítnuta.

Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto postupoval podle § 241b odst. 2, části věty před středníkem, a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. a řízení o dovolání žalobce zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení není odůvodněn s přihlédnutím k § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

     V Brně 11. ledna 2018

               JUDr. Tomáš Novosad
pověřený člen senátu