Rozhodnutí NS

11 Tcu 15/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/20/2019
Spisová značka:11 Tcu 15/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:11.TCU.15.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Právní styk s cizinou
Dotčené předpisy:§ 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
11 Tcu 15/2019-28
USNESENÍ


Nejvyšší soud projednal dne 20. 2. 2019 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů a rozhodl, takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky J. P., nar. XY, rozsudkem Obvodového soudu ve Zwickau, Spolková republika Německo ze dne 1. 2. 2018, sp. zn. 6 Ls 540 Js 5609/17, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.
O d ů v o d n ě n í :

1. Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 29. 1. 2019 Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to ve vztahu k rozhodnutí, které se týká českého občana J. P. Z předložených materiálů vyplynulo následující.

2. Rozsudkem Obvodového soudu ve Zwickau ze dne 1. 2. 2018, sp. zn. 6 Ls 540 Js 5609/17, který nabyl právní moci dne 9. 2. 2018, byl J. P. uznán vinným ze spáchání trestného činu krádeže ve 3 případech a pokusu o krádež ve 3 případech podle § 242 odst. 1, 2, § 243 odst. 1 věta 1, věta 2 č. 1 a 3, § 25 odst. 2, § 22, § 23 odst. 1, § 51 odst. 1, 3, 4, 5, § 73c německého tr. zákona. Za to byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 1 roku a 5 měsíců a k náhradě škody 200 EUR a 1 500 EUR.

3. Podle skutkových zjištění Obvodového soudu ve Zwickau se odsouzený dopustil trestné činnosti tím, že
· ve třech případech, konkrétně 24. 7. a dvakrát v noci z 14 na 15. 12. 2016 se pokusil odcizit kufry s nářadím a zahradní techniku (motorovou sekačku, řetězovou pilu, elektrické nůžky na živý plot, elektronářadí apod.), a to tak, že pokaždé násilím vniknul do garáže či kůlny a věci zde nalezené připravil k tomu, aby je naložil do přistaveného automobilu, ve kterém čekala obv. H. D. – od svého úmyslu však upustil, neboť byl pokaždé vyrušen přicházející osobou,
· ve dvou případech, konkrétně 7. 7. a 12. 7. 2017, se obv. P. násilím vloupal do garáží, ze kterých vynesl zde uskladněné předměty (zejm. 2 sady letních pneumatik, zahradní techniku, brusné kotouče, kompresor, apod.) k přistavenému vozidlu, ve kterém na něj čekala obv. H. D., aby je odcizil a následně výhodně zpeněžil, přičemž škoda na zcizených věcech dosáhla částky cca 5.000 EUR,
· v jednom případě, dne 14. 3. 2017 zcizil před obchodem s oděvy vystavené dětské oděvy v celkové hodnotě 300 EUR a následně je naložil do přistaveného vozidla, aby je následně zpeněžil.

4. Nejvyšší soud přezkoumal věc předloženou mu Ministerstvem spravedlnosti a dospěl k závěru, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona. Podle daného ustanovení Nejvyšší soud rozhodne na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

5. Z podaného návrhu, dotčeného rozhodnutí německého soudu, jakož i materiálů k osobě J. P. vyplývá, že jmenovaný je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky, a to konkrétně v intencích ustanovení § 205 tr. zákoníku. Shora uvedeným jsou tedy naplněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

6. Je třeba připomenout, že postup Nejvyššího soudu je též opodstatněn z hlediska materiálního, kdy odsouzenému byl jednak uložen nepodmíněný trest odnětí svobody a současně je třeba přihlédnout k osobě jmenovaného. Z opisu z evidence Rejstříku trestů, který je součástí spisového materiálu, vyplývá, že J. P. je recidivistou, který byl opakovaně trestán pro majetkovou trestnou činnost (krádeže, podvody), jež páchal nejen v České republice, ale také na území dalších evropských států.

7. Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. 2. 2019

                 JUDr. Antonín Draštík
předseda senátu


                   Vypracoval:
JUDr. Michael Vrtek, Ph. D.
soudce