Rozhodnutí NS

21 Cdo 2240/2018; 21 Cdo 2241/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:08/14/2018
Spisová značka:21 Cdo 2240/2018; 21 Cdo 2241/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:21.CDO.2240.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 30 předpisu č. 292/2013Sb.
§ 469 předpisu č. 292/2013Sb.
§ 238 odst. 1 písm. i) předpisu č. 99/1963Sb.
§ 238 odst. 1 písm. j) předpisu č. 99/1963Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
21 Cdo 2240, 2241/2018-1437


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Pavla Malého ve věci péče o nezletilou K. V., zastoupenou Mgr. Patrikem Altnerem, advokátem se sídlem v Praze, Nad Olšinami č. 2445/27, dceru matky J. V. zemřelé, datum úmrtí dosud neurčeno a otce M. V., zastoupeného Mgr. Patrikem Altnerem, advokátem se sídlem v Praze, Nad Olšinami č. 2445/27, o schválení právního jednání, vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 23 P 61/2008, o dovolání otce a nezletilé K. V., proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. května 2016 č. j. 25 Co 188/2016-1143 a proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 6. října 2017 č. j. 25 Co 219/2017-1376,

takto:

I. Dovolání otce a nezletilé K. V. se odmítají.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání otce a nezletilé K. V. proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. 5. 2016 č. j. 25 Co 188/2016-1143, podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, neboť není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu vydanému ve věci, v níž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští, jelikož podle ustanovení § 30 odst. 1 z. ř. s. není dovolání přípustné proti rozhodnutí podle hlavy páté části druhé tohoto zákona, a nejedná se o rozsudek o omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti, pozastavení nebo omezení jejího výkonu, o určení nebo popření rodičovství nebo o nezrušitelné osvojení. Jelikož byl výše uvedeným usnesením nezletilé ustanoven opatrovník podle ustanovení § 469 z. ř. s., které je obsaženo v hlavě páté části druhé tohoto zákona, nemůže být dovolání s ohledem na ustanovení § 30 odst. 1 z. ř. s. přípustné.

Dovolání otce a nezletilé K. V. proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 6. 10. 2017 č. j. 25 Co 219/2017-1376 bylo Nejvyšším soudem České republiky podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. rovněž odmítnuto, neboť není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu vydanému ve věci, v níž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští [§ 238 odst. 1 písm. i) a j) o. s. ř.].

Dovolatelé sice při podání dovolání proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 6. 10. 2017 č. j. 25 Co 219/2017-1376 nebyli zastoupeni advokátem ani nedoložili, že by měli právnické vzdělání, avšak vzhledem k tomu, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek podle ustanovení § 238 o. s. ř. přípustný, není tento nedostatek podmínky dovolacího řízení důvodem k jeho zastavení podle ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř. (srov. § 241b odst. 2 o. s. ř.) a dovolací soud proto podané dovolání odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 6. 2017 sp. zn. 21 Cdo 938/2017 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2017 sp. zn. 21 Cdo 1465/2017).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení:Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. 8. 2018


JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu