Rozhodnutí NS

30 Cdo 432/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/07/2019
Spisová značka:30 Cdo 432/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.432.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 432/2019-62


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Hynkem Zoubkem v právní věci žalobkyně A. Š., nar. XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody a nemajetkové újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 22 C 239/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 10. 2017, č. j. 25 Co 353/2017-30, takto:

        I. Dovolací řízení se zastavuje.

        II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Napadeným usnesením potvrdil Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 jako soudu prvního stupně ze dne 27. 12. 2016, č. j. 22 C 239/2016-13, kterým soud prvního stupně zastavil řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně včasné dovolání, při jehož podání nebyla zastoupena advokátem. Žádost žalobkyně o ustanovení zástupce pro dovolací řízení byla pravomocně zamítnuta usnesením soudu prvního stupně ze dne 30. 5. 2018, č. j. 22 C 239/2016-44. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 2. 7. 2018, č. j. 22 C 239/2016-49, ve spojení s usnesením téhož soudu ze dne 11. 12. 2018, č. j. 22 C 239/2016-60, byla žalobkyně mimo jiné vyzvána, aby si ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení usnesení zvolila pro dovolací řízení zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala dovolání, jinak Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Žalobkyně si přes uvedenou výzvu zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení nezvolila.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (viz čl. II zákona
č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. odstavec 1 neplatí,
je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Podle § 241b odst. 2 o. s. ř. není-li splněna podmínka uvedená v § 241, postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2; to neplatí, bylo-li dovolání podáno opožděně, někým, kdo k dovolání není oprávněn, nebo směřuje-li proti rozhodnutí, proti němuž není dovolání podle § 238 přípustné.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Podle § 241b odst. 3 věty třetí o. s. ř. nebyl-li nedostatek podmínky uvedené v § 241 ani ve lhůtě určené ke splnění této podmínky odstraněn, předseda senátu soudu prvního stupně dovolací řízení zastaví.

Podle § 243c odst. 3 věty třetí o. s. ř. nerozhodl-li předseda senátu soudu prvního stupně podle § 241b odst. 3 věty třetí, ačkoliv se nezdařilo odstranit nedostatek podmínky uvedené v § 241, rozhodne o zastavení dovolacího řízení pro nesplnění této podmínky dovolací soud.

Dovolatelka není pro dovolací řízení zastoupena advokátem nebo notářem a netvrdila ani nedoložila, že má právnické vzdělání. Žádost žalobkyně o ustanovení zástupce pro dovolací řízení byla pravomocně zamítnuta a přes řádnou výzvu učiněnou soudem prvního stupně žalobkyně uvedený nedostatek podmínky dovolacího řízení neodstranila. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalobkyně zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení není třeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 7. 3. 2019


Mgr. Hynek Zoubek
pověřený člen senátu