Rozhodnutí NS

32 Cdo 3698/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:11/19/2018
Spisová značka:32 Cdo 3698/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:32.CDO.3698.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Poplatky soudní
Dotčené předpisy:§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/91Sb. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
32 Cdo 3698/2018-210

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Gallusem v právní věci žalobce V. K., narozeného XY, trvale bytem XY, zastoupeného JUDr. Juditou Jakubčíkovou, advokátkou se sídlem v Klatovech, Krameriova 139, proti žalované CASPER UNION s.r.o., se sídlem v Praze 1, Olivova 948/6, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 24830801, zastoupené Mgr. Martinem Strakou, advokátem se sídlem v Praze 2, Londýnská 674/55, o zaplacení 12 430 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 12 C 224/2015, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 5. 2018, č. j. 39 Co 76/2018-154, takto:

      I. Dovolací řízení se zastavuje.
      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
III. Žalobci se vrací částka 5 600 Kč na zaplacený soudní poplatek za dovolání, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Se zřetelem k době zahájení dovolacího řízení se uplatní pro dovolací řízení – v souladu s bodem 1 článku II, části první a s článkem VI, části třetí, přechodných ustanovení zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, oba ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“ a „zákon o soudních poplatcích“).

Podle § 4 odst. 1 písm. c) a § 7 odst. 1 věty první zákona o soudních poplatcích, vzniká podáním dovolání dovolateli povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání a tímto okamžikem je soudní poplatek též splatný.

Podle § 9 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží (odstavec 1). Zjistí-li odvolací soud poté, co mu byla věc předložena k rozhodnutí o odvolání, že nebyl zaplacen poplatek splatný podáním odvolání, vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může odvolací soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty odvolací soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Obdobně se postupuje při řízení před dovolacím soudem (odstavec 2). Soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen (odstavec 3).

Žalobce podal dne 23. 7. 2018 dovolání proti v záhlaví označenému rozhodnutí Městského soudu v Praze, na soudní poplatek za dovolání, který činí 7 000 Kč podle položky 23 bodu 1. písm. a) Sazebníku poplatků, který je přílohou zákona o soudních poplatcích, však zaplatil jen 620 Kč; soud prvního stupně mu doplatek soudního poplatku nedoměřil a k jeho doplacení ho nevyzval. Nejvyšší soud proto žalobce usnesením ze dne 15. 10. 2018, č. j. 32 Cdo 3698/2018-201, které mu bylo doručeno dne 16. 10. 2018, vyzval, aby doplatek soudního poplatku za dovolání ve výši 6 380 Kč zaplatil do 15 dnů od doručení usnesení na označený účet Nejvyššího soudu. Současně ho poučil o tom, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li soudní poplatek za dovolání ve stanovené lhůtě zaplacen.

Žalobce sice vyměřený doplatek soudního poplatku za dovolání bezhotovostním převodem uhradil, nicméně se tak stalo až dne 1. 11. 2018, kdy byla částka 6 380 Kč připsána na účet Nejvyššího soudu, tedy až po 31. 10. 2018, kdy mu lhůta k doplacení soudního poplatku za dovolání marně uplynula (k tomu srov. shodně právní závěr Nejvyššího soudu například v usneseních ze dne 8. 11. 2016, sp. zn. 32 Cdo 3616/2016, a ze dne 31. 1. 2017, sp. zn. 29 Cdo 2635/2017, podle něhož poplatková povinnost účastníka řízení v případě úhrady soudního poplatku prostřednictvím bezhotovostního převodu je splněna dnem připsání platby na účet soudu a který zcela koresponduje i s ustálenou rozhodovací praxí Ústavního soudu, na jehož některé judikáty je v uvedených rozhodnutích odkazováno).

Nejvyšší soud proto k zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty (byť se tak stalo o jeden den) nepřihlížel a řízení o dovolání zastavil pro nezaplacení soudního poplatku podle § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích a podle § 243f odst. 2 o. s. ř.

Nabytím právní moci tohoto usnesení o zastavení řízení zaniká podle § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích poplatková povinnost žalobce, která mu vznikla podáním dovolání.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle 243c odst. 3 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 části věty před středníkem a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. Žalobce sice procesně zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, dovolací soud však žalované náhradu nákladů dovolacího řízení nepřiznal, neboť její vyjádření k dovolání, v němž se pouze omezila na shrnutí zákonných náležitostí dovolání, aniž cokoli dalšího uvedla k obsahu dovolání, nebylo možno zohlednit jako úkon právní služby ve smyslu § 11 odst. 1 až 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., v rozhodném znění.

O vrácení soudního poplatku zaplaceného za dovolání bylo rozhodnuto podle § 10 odst. 3 věty první a § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích. Žalobce uhradil na soudní poplatek za dovolání celkem 7 000 Kč, dovolací soud mu vrátí z účtu soudu zaplacený soudní poplatek snížený o 20 %, tj. o 1 400 Kč. Žalobci proto bude vráceno 5 600 Kč, a to na účet č. 160987123/0300, z něhož byla platba ve výši 6 380 Kč na soudní poplatek za dovolání žalobcem poukázána.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. 11. 2018

JUDr. Miroslav Gallus
předseda senátu
.