Rozhodnutí NS

30 Cdo 1194/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:04/30/2019
Spisová značka:30 Cdo 1194/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.1194.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastavení řízení
Zastoupení
Dovolání
Podmínky řízení
Dotčené předpisy:§ 104 odst. 2 o. s. ř.
§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
30 Cdo 1194/2019-48


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Vítem Bičákem ve věci žalobce P. B., narozeného XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 1 202 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 20 C 139/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 11. 2017, č. j. 69 Co 386/2017-11, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Obvodní soud pro Prahu 1 (dále jen „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 20. 9. 2017, č. j. 20 C 139/2017-5, vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I) a rozhodl, že věc bude k dalšímu řízení postoupena Obvodnímu soudu pro Prahu 2 jako soudu místně příslušnému (výrok II).

Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) dovoláním napadeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce (dále také „dovolatel“) včasné dovolání. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 1. 2. 2018, č. j. 20 C 139/2017-17, byl vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta. Dovolatel reagoval na výzvu žádostí ze dne 15. 2. 2018 o ustanovení zástupce (č. l. 20) a žádostí ze dne 26. 4. 2018 o osvobození od soudních poplatků (č. l. 25).

O výše uvedených žádostech žalobce rozhodl soud prvního stupně zamítavě usnesením ze dne 9. 8. 2018, č. j. 20 C 139/2017-31. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 22. 10. 2018, č. j. 69 Co 356/2018-38, bylo usnesení soudu prvního stupně potvrzeno.

Soud prvního stupně vyzval dovolatele usnesením ze dne 3. 1. 2019, č. j. 20 C 139/2017-41, aby do 15 dnů od doručení usnesení zaplatil soudní poplatek za dovolání. Na výzvu reagoval dovolatel opětovnou žádostí ze dne 23. 1. 2019 o osvobození od soudních poplatků (č. l. 43), soudní poplatek nezaplatil, ani si nezvolil pro dovolací řízení advokáta a jeho prostřednictvím nedoplnil dovolání.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř. odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Dovolatel není v dovolacím řízení zastoupen advokátem nebo notářem a netvrdí ani nedokládá, že má právnické vzdělání.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou řízení týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje), a protože ke zhojení tohoto nedostatku do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2, § 241b odst. 2 a § 243c odst. 3 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O opakované žádosti o osvobození od soudních poplatků ze dne 23. 1. 2019 nebylo na místě rozhodovat znovu nejen z toho důvodu, že neobsahuje žádné nové skutečnosti, ale i vzhledem k tomu, že do uplynutí lhůty pro doplnění dovolání podle 241b odst. 3, část věty druhé za středníkem, o. s. ř. nebyla splněna podmínka povinného zastoupení dovolatele pro podání dovolání v této věci. Jelikož tento nedostatek již nemůže být zhojen, a jeho následkem je zastavení dovolacího řízení, bylo by rozhodování o opakované žádosti nehospodárné a nedůvodné.

Protože se tímto rozhodnutím dovolacího soudu řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně nebo soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. 4. 2019


Mgr. Vít Bičák
předseda senátu