Rozhodnutí NS

23 Nd 13/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/25/2019
Spisová značka:23 Nd 13/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:23.ND.13.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přikázání věci (delegace)
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
23 Nd 13/2019-65


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horáka, Ph.D., a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Jiřího Handlara, Ph.D., ve věci řízení o pozůstalosti po S. Š., narozené XY, zemřelé 31. 10. 2018, naposledy bytem XY, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 37 D 300/2018, o přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, t a k t o :

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 37 D 300/2018 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Karviné.
           O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví označené věci dědic zůstavitelky P. Š., narozený XY, posledně bytem XY, podáním ze dne 27. 11. 2018 požádal o přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Karviné (č. l. 41). P. Š. dne 28. 12. 2018 zemřel a jeho dva dědicové – synové P. Š., narozený XY, bytem XY a J. Š., narozený XY, bytem XY, i nadále trvají na projednání pozůstalosti u Okresního soudu v Karviné (č. l. 57). V odůvodnění žádosti uvádějí, že oba mají trvalé bydliště v obvodu nebo blízko obvodu tohoto soudu a zároveň se zde nachází podstatná část majetku spadajícího do pozůstalosti.

Podle § 98 odst. 1 písm. a) zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, je pro řízení o pozůstalosti příslušný soud, v jehož obvodu měl zůstavitel v době smrti evidováno místo trvalého pobytu v informačním systému evidence obyvatel podle jiného právního předpisu, popřípadě místo jiného pobytu evidované podle jiných právních předpisů.

Podle § 12 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti (odstavec 2). O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána (odstavec 3).

Nejvyšší soud zkoumal návrh na přikázání věci z důvodu vhodnosti jako soud nejblíže společně nadřízený Obvodnímu soudu pro Prahu 1, u nějž je věc vedena, a Okresnímu soudu v Karviné, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.).

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou, a že případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je nutno – právě proto, že jde o výjimku – vykládat restriktivně.

Přikázání věci jinému soudu je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (článek 38 Listiny základních práv a svobod). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik závažné a významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu (srov. nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000, uveřejněný pod číslem 172/2001 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2011, sen. zn. 29 NSČR 33/2010, uveřejněné pod číslem 3/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

V daném případě Nejvyšší soud shledal, že níže uvedené okolnosti případu jsou ve svém souhrnu do té míry významné, že přikázání věci jinému soudu odůvodňují.

Nejvyšší soud přihlédl především k tomu, že navrhovatelé mají trvalé bydliště v obvodu Okresního soudu v Karviné či v jeho blízkosti, a že v daném obvodu se nachází i podstatná část majetku zůstavitelky, jak plyne z obsahu spisu.

Je tedy nepochybné, že projednání pozůstalostního řízení u Okresního soudu v Karviné bude hospodárnější a pro účastníky řízení (dědice) ohleduplnější.

Nejvyšší soud proto podle § 12 odst. 2 o. s. ř. vyhověl návrhu na přikázání předmětné věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Karviné.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 6. 2019


JUDr. Pavel Horák, Ph.D.
předseda senátu