Rozhodnutí NS

25 Cdo 512/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/05/2019
Spisová značka:25 Cdo 512/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:25.CDO.512.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Dotčené předpisy:§ 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř.
§ 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř.
§ 243c odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Cdo 512/2019-177


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Ivy Suneghové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobců: a) M. V., narozený XY, a b) K. V., narozená XY, zastoupená žalobcem a), oba bytem XY, proti žalovaným: 1) K. Š., 2) D. U., 3) T. L. a 4) J. M., všichni soudci Ústavního soudu se sídlem Joštova 8, Brno, všichni zastoupeni JUDr. Pavlínou Uhlířovou, Ph.D., advokátkou se sídlem Vodičkova 791/41, Praha 1, o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 112 C 52/2018-130, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 1. 2019, č. j. 70 Co 278/2018-144,
takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Usnesením Městského soudu v Brně ze dne 11. 5. 2018, č. j. 112 C 52/2018-58, bylo zastaveno řízení a bylo rozhodnuto o tom, že věc bude po právní moci rozhodnutí postoupena Městskému státnímu zastupitelství v Brně, neboť žalobci k výzvě soudu upřesnili své podání ze dne 20. 12. 2017 tak, že nemínili zahájit občanské soudní řízení, ale jejich úmyslem bylo domáhat se náhrady tvrzené nemajetkové újmy v rámci trestního řízení. Proti tomuto usnesení žalobci brojili odvoláním a následně také proti potvrzujícímu usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 7. 2018, č. j. 70 Co 146/2018-90, dovoláním, přičemž požádali o ustanovení zástupce pro dovolací řízení a osvobození od soudních poplatků.

Jejich žádostem nebylo usnesením Městského soudu v Brně ze dne 18. 9. 2018, č. j. 112 C 52/2018-108, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 22. 10. 2018, č. j. 70 Co 225/2018-115, vyhověno. I proti tomuto potvrzujícímu rozhodnutí odvolacího soudu podali žalobci dovolání a také požádali o ustanovení zástupce a osvobození od soudních poplatků. Městský soud v Brně poté usnesením ze dne 23. 11. 2018, č. j. 112 C 52/2018-130, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 7. 1. 2019, č. j. 70 Co 278/2018-144, řízení o dovolání zastavil.

Proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 1. 2019, č. j. 70 Co 278/2018-144, podali žalobci další dovolání a současně opětovně požádali o ustanovení zástupce a osvobození od soudních poplatků. Žalobci v obsáhlém dovolání rozebírají průběh celé řady dřívějších soudních sporů, včetně řízení o jejich trestních oznámeních či řízení ve věcech péče o nezletilé, aniž vymezují právní otázku, v níž spatřují nesprávnost dovoláním napadeného usnesení o zastavení dovolacího řízení. Z obsahu dovolání je zřejmé, že jejich výhrady směřují zejména proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. 10. 2018, č. j. 70 Co 225/2018-115, jímž bylo rozhodnuto o odvolání proti usnesení o neosvobození od soudních poplatků a o neustanovení zástupce pro řízení. Vzhledem k tomu, že proti takovému rozhodnutí není ve smyslu výslovné dikce ustanovení § 238 odst. 1 písm. i) a j) o. s. ř., ve znění účinném od 30. 9. 2017, dovolání přípustné, a s ohledem na to, že dovolací námitky se vztahují k jinému než napadenému rozhodnutí, byť je mezi nimi souvislost, je dovolání pro zjevnou bezdůvodnost nepřípustné (§ 243c odst. 1 o. s. ř.). Nejvyšší soud proto dovolání žalobců odmítl, aniž bylo třeba odstraňovat nedostatek podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. března 2019

                JUDr. Petr Vojtek
                   předseda senátu