Rozhodnutí NS

11 Tdo 605/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Důvod dovolání:§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.
§ 265b odst.1 písm. h) tr.ř.
§ 265b odst.1 písm. l) tr.ř.
Datum rozhodnutí:12/18/2018
Spisová značka:11 Tdo 605/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:11.TDO.605.2018.3
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Vazba
Dotčené předpisy:§ 265l odst. 4 tr. ř.
Kategorie rozhodnutí:D
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část trestní, dostupné na www.nsoud.cz.
11 Tdo 605/2018-II-144


USNESENÍ


Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 18. 12. 2018 v řízení o dovolání obviněných J. M., nar. XY v XY, trvale bytem XY, XY, E. R., nar. XY v XY, trvale bytem XY, XY, a V. S., nar. XY v XY, trvale bytem XY, XY, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 3 To 148/2017, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 48 T 2/2017, a rozhodl t a k t o :


Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněná V. S. nebere do vazby.

O d ů v o d n ě n í :


1. Nejvyšší soud usnesením z dnešního dne, sp. zn. 11 Tdo 605/2018-I, zrušil z podnětu dovolání obviněné V. S. podle § 265k odst. 1, odst. 2 tr. ř. usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 3 To 148/2017, ve výroku, jímž bylo zamítnuto odvolání obviněné proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 2. 8. 2017, sp. zn. 48 T 2/2017. Nejvyšší soud současně podle § 265k odst. 2 tr. ř. zrušil také další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu a podle § 265l odst. 1 tr. ř. Vrchnímu soudu v Olomouci přikázal, aby věc obviněné V. S. v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

2. Odsuzující rozsudek, na jehož pokladě obviněná V. S. vykonává trest odnětí svobody ve Věznici Světlá nad Sázavou, není z tohoto důvodu pravomocný a další výkon trestu odnětí svobody je nepřípustný. Podle § 265l odst. 4 tr. ř. vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě. Ustanovení o vazebním zasedání (§ 73d až 73g tr. ř.) se v tomto případě neužijí.

3. Podle § 67 tr. ř. smí být obviněný vzat do vazby jen tehdy, jestliže z jeho jednání nebo dalších skutečností vyplývá obava,

a) že uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, zejména nelze-li jeho totožnost hned zjistit, nemá-li stálé bydliště anebo hrozí-li mu vysoký trest,

b) že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, nebo

c) že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný čin, o nějž se pokusil nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým hrozil,

a dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, byl spáchán, má všechny znaky trestného činu, jsou zřejmé důvody podezření, že tento trestný čin spáchal obviněný a s ohledem na osobu obviněného, povahu a závažnost trestného činu, pro který je stíhán, nelze v době rozhodování účelu vazby dosáhnout jiným opatřením.

4. Jelikož Nejvyšší soud v případě obviněné V. S. nezjistil naplnění žádného ze zákonných vazebních důvodů, rozhodl podle § 265l odst. 4 tr. ř. tak, že se obviněná nebere do vazby.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 18. 12. 2018


JUDr. Stanislav Rizman
                   předseda senátu