Rozhodnutí NS

20 Cdo 3888/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/14/2019
Spisová značka:20 Cdo 3888/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.3888.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Poplatky soudní
Zastavení řízení
Dotčené předpisy:§ 9 předpisu č. 549/1991Sb. ve znění od 30.09.2017
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
20 Cdo 3888/2018-103


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Perfect Money s.r.o., se sídlem v Praze, Neumannova 1453/28, identifikační číslo osoby 24774898, zastoupené Mgr. PhDr. Petrem Fojtíčkem, advokátem se sídlem v Brně, Úvoz 118, proti povinné V. B., narozené XY, bytem XY, pro 7 700 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod. sp. zn. 18 EXE 1700/2015, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. 12. 2017, č. j. 26 Co 306/2017-79, t a k t o :

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ve shora označené věci byla povinná usnesením Nejvyššího soudu ze dne
10. 12. 2018, č. j. 20 Cdo 3888/2018-99, vyzvána k zaplacení soudního poplatku z dovolání ve výši 4 000 Kč (viz položka 23 bod 2 a 8 Sazebníku soudních poplatků jako přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „ZSOP“) do 15 dnů od doručení výzvy. Protože vyměřený soudní poplatek v určené lhůtě nezaplatila, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 9 odst. 1 ZSOP zastavil. O tomto procesním následku byla dovolatelka předem poučena (srov. § 9 odst. 3 ZSOP).


Právní mocí usnesení o zastavení řízení poplatková povinnost zaniká (viz § 9 odst. 7 ZSOP).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/, a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení:Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 14. ledna 2019


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu