Rozhodnutí NS

23 Nd 64/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:03/25/2020
Spisová značka:23 Nd 64/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:23.ND.64.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu místní
Dotčené předpisy:§ 12 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
23 Nd 64/2020-30


USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., a JUDr. Pavla Tůmy, Ph.D., ve věci pozůstalosti po V. R., narozenému dne XY, zemřelému dne 22. listopadu 2019, naposledy bytem ve XY, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 30 D 1284/2019, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 30 D 1284/2019 se nepřikazuje Městskému soudu v Brně.


Odůvodnění:


Okresní soud v Karlových Varech usnesením ze dne 29. 11. 2019, č. j. 30 D 1284/2019-5, zahájil řízení ve shora uvedené věci a provedením úkonů v řízení o pozůstalosti po zůstaviteli pověřil JUDr. Josefa Tichého, notáře v Karlových Varech.

Podáním ze dne 28. 1. 2020 navrhli J. R. a V. R., manželka a syn zůstavitele, přikázání věci „Okresnímu soudu Brno-město“ z důvodu vhodnosti. Návrh odůvodnili tím, že jsou dědici zůstavitele a oba se trvale zdržují v XY.

Jak se podává z obsahu spisu, soudním komisařem bylo dosud zjištěno, že zůstavitel měl poslední trvalý pobyt na adrese XY, v evidenci právních jednání pro případ smrti není žádné jednání zůstavitele pro případ smrti evidováno a v katastru nemovitostí není pro zůstavitele evidováno žádné vlastnické právo. Soudní komisař dále ve věci nařídil předběžné šetření na den 13. 1. 2020, ke kterému předvolal „p. J. R., XY“, jež se neuskutečnilo.

Vzhledem k tomu, že zůstavitel zemřel dne 22. 11. 2019, je třeba v řízení o pozůstalosti postupovat podle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „z. ř. s.“), za subsidiárního použití zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ o. s. ř.“).

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. o přikázání rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat [v daném případě výlučná místní příslušnost stanovená ustanovením § 98 odst. 1 písm. a) z. ř. s.], je základní zásadou a že případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je nutno – právě proto, že jde o výjimku – vykládat restriktivně (srov. nález Ústavního soudu
ze dne 15. 11. 2001 ve věci sp. zn. I. ÚS 144/2000).

Delegace vhodná je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, a proto k ní lze přistoupit pouze v těch ojedinělých případech, v nichž by projednání věci jiným než místně příslušným soudem znamenalo z komplexního pohledu hospodárnější, rychlejší či po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější posouzení věci.

V posuzované věci důvody pro postup podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. nebyly shledány opodstatněnými. Skutečnost, že J. R. a V. R., jako předpokládaní dědicové zůstavitele, mají bydliště v XY, a že delegaci z důvodu vhodnosti sami navrhli, nemůže bez dalšího být sama o sobě důvodem pro přikázání věci z důvodu vhodnosti.

Nelze rovněž přehlédnout, že se projednání pozůstalosti po zůstaviteli nachází ve fázi neprovedeného předběžného šetření, jehož předmětem teprve bude zejména opatření údajů pro přesné zjištění okruhu dědiců, jiných účastníků řízení a dalších osob, o jejichž práva a povinnosti v řízení jde, a stavu zůstavitelova jmění. Okruh dědiců či jiných účastníků řízení ani rozsah pozůstalosti tak nebyl dosud dostatečně zjištěn.

Nelze tak uzavřít, že by přikázáním věci Městskému soudu v Brně pouze z důvodu, že v jeho obvodu bydlí pozůstalá manželka a syn, vzhledem k výše uvedenému bylo dosaženo hospodárnějšího, rychlejšího či důkladnějšího projednání věci. Nejvyšší soud vzal též v úvahu, že výlučná místní příslušnost podle ustanovení § 98 odst. 1 písm. a) z. ř. s. je v úpravě místní příslušnosti upřednostňována a že by navrhovatelé případně mohli být vyslechnuti i prostřednictvím soudu podle místa jejich bydliště dožádaného či jiným postupem podle ustanovení § 122 odst. 2 o. s. ř.

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud neshledal splnění podmínek pro delegaci vhodnou podle § 12 odst. 2 o. s. ř. a rozhodl, že věc vedená u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 30 D 1284/2019 se Městskému soudu v Brně nepřikazuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 3. 2020


JUDr. Kateřina Hornochová
předsedkyně senátu