Rozhodnutí NS

27 Cdo 5312/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/23/2018
Spisová značka:27 Cdo 5312/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:27.CDO.5312.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Přípustnost dovolání
Účastníci řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
§ 218 písm. b) o. s. ř.
§ 240 odst. 1 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
27 Cdo 5312/2017


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala v právní věci navrhovatelky Accommodation s. r. o., v likvidaci, se sídlem v Praze 2, Italská 211/13, PSČ 120 00, identifikační číslo osoby 26742161, o zápis změny do obchodního rejstříku, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 90907/MSPH, o dovolání M. S., zastoupené JUDr. Sášou Navrátilovou, MBA, advokátkou, se sídlem v Brně, Zatloukalova 397/35, PSČ 621 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. června 2017, č. j. 14 Cmo 216/2016-RD42, takto:

      I. Dovolání se odmítá.
      II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Městský soud v Praze usnesením ze dne 12. května 2016, č. j. C 90907-RD36/MSPH, Fj 179678/2016/MSPH, zamítl návrh společnosti Accommodation s. r. o., v likvidaci, na zápis změn do obchodního rejstříku, spočívajících ve výmazu stávající jednatelky a zápisu dne zániku její funkce.

Vrchní soud v Praze k odvolání navrhovatelky v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně.

Proti usnesení odvolacího soudu podala M. S. dovolání.

Zkoumání, zda je dovolání objektivně přípustné, předchází – ve smyslu § 243c odst. 3, § 218 písm. b) a § 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) – posuzování tzv. subjektivní přípustnosti dovolání.

V intencích § 240 odst. 1 o. s. ř. je osobou oprávněnou k podání dovolání účastník řízení. Dovolatelka však účastníkem tohoto řízení není (srov. § 84 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů).

Nejvyšší soud proto dovolání odmítl podle § 243c odst. 3, § 218 písm. b) o. s. ř. jako subjektivně nepřípustné.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 29. září 2017) se podává z části první, článku II bodu 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení:Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 5. 2018


JUDr. Petr Šuk
předseda senátu