Rozhodnutí NS

29 NSCR 128/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:09/27/2018
Senátní značka:29 NSCR 128/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:29.NSCR.128.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastoupení
Podmínky řízení
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSBR 28 INS 27030/2015
29 NSČR 128/2018-A-129
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužníka MERIPRA s. r. o., se sídlem v Brně, Mečová 358/8, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby 24316440, zastoupeného Mgr. Janem Vančurou, advokátem, se sídlem v Praze 2, Salmovská 1534/11, PSČ 120 00, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 28 INS 27030/2015, o insolvenčním návrhu dlužníka a věřitelů 1/ RALT COMPANY s. r. o., se sídlem v Dobřejovicích, Lipová 181, PSČ 251 01, identifikační číslo osoby 02138816, a 2/ Glory Daze Associated S. A., se sídlem 33 Porter Road, P. O. Box 3169, PMB 103, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, registrační číslo 584444, zastoupeného Mgr. Karlem Somolem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Karlovo náměstí 671/24, PSČ 110 00, o dovolání věřitele Crius Capital, SE, se sídlem v Bratislavě, Krížna 56, PSČ 821 08, Slovenská republika, identifikační číslo osoby 36862070, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. srpna 2016, č. j. KSBR 28 INS 27030/2015, 3 VSOL 55/2016-A-65, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


V záhlaví označeným rozhodnutím Vrchní soud v Olomouci k odvolání dlužníka MERIPRA s. r. o., prvního insolvenčního navrhovatele (RALT COMPANY s. r. o.) a společnosti Crius Capital, SE, (dále jen „společnost C“) potvrdil usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen „insolvenční soud“) ze dne 19. listopadu 2015, č. j. KSBR 28 INS 27030/2015-A-24, ve výrocích, jimiž insolvenční soud prohlásil konkurs na majetek dlužníka (bod II. výroku) a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Jana Jukla (bod III. výroku).

Proti usnesení odvolacího soudu, a to proti části výroku, jíž byl potvrzen bod III. výroku usnesení insolvenčního soudu, podala společnost C dne 5. prosince 2016 dovolání (A-69).

Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu – dále jen „o. s. ř.“), insolvenční soud ho usnesením ze dne 2. února 2017, č. j. KSBR 28 INS 27030/2015-A-76, vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení s poučením o následcích nesplnění této povinnosti.

O žádosti dovolatele o ustanovení advokáta pro dovolací řízení rozhodl insolvenční soud usnesením ze dne 28. srpna 2017, č. j. KSBR 28 INS 27030/2015-A-96, tak, že jí nevyhověl. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 10. července 2018.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lhůtě určené ve výzvě ani později, přes poučení o následcích nečinnosti. Nejvyšší soud proto podle § 241b odst. 2 věty před středníkem, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 29. září 2017) se podává z bodu 2., části první, článku II. zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 9. 2018


Mgr. Milan Polášek
předseda senátu