Rozhodnutí NS

33 Cdo 55/2020

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:01/28/2020
Spisová značka:33 Cdo 55/2020
ECLI:ECLI:CZ:NS:2020:33.CDO.55.2020.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
33 Cdo 55/2020-43


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Ivanou Zlatohlávkovou ve věci žalobkyně BNP Paribas Personal Finance, se sídlem v Paříži, 1 boulevard Haussmann, Francouzská republika, registrační číslo 542097902 (podnikající na území České republiky prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, se sídlem v Praze 5, Karla Engliše 3208/5, identifikační číslo osoby 03814742), zastoupené JUDr. Michaelou Fuchsovou, Ph.D., advokátkou se sídlem v Praze 1, Voršilská 130/10, proti žalované E. A., narozené XY, bytem XY, o zaplacení 44.778,87 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 14 C 112/2018, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. 7. 2019, č. j. 17 Co 366/2018-30, t a k t o :

      I. Dovolací řízení se zastavuje.

      II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 15. 7. 2019, č. j. 17 Co 366/2018-30, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 24. 10. 2018, č. j. 14 C 112/2018-22, v (odvoláním napadené) lhůtě k plnění žalobkyni přiznané částky 44.778,87 Kč se specifikovaným příslušenstvím a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná, nezastoupená advokátem, dovolání.

Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 6. 11. 2019, č. j. 14 C 112/2018-40, žalovanou vyzval, aby si pro dovolací řízení zvolila zástupce z řad advokátů, a do 30 dnů od doručení výzvy předložila plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání. Současně ji poučil o právních důsledcích neuposlechnutí výzvy a o možnosti požádat o osvobození od soudního poplatku a o ustanovení zástupce z řad advokátů, má-li za to, že splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků.

Na tuto výzvu, která jí byla doručena 13. 11. 2019, žalovaná nereagovala.

Povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje, a případů uvedených v § 241b odst. 2 části věty za středníkem zákona č. 99/1996 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.; dále jen „o. s. ř.“) - vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.).

Protože ke zhojení nedostatku tzv. povinného zastoupení dovolatele přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o. s. ř.).

Výrok o nákladech dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 1. 2020


JUDr. Ivana Zlatohlávková
předsedkyně senátu