Rozhodnutí NS

26 Nd 326/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:08/26/2019
Spisová značka:26 Nd 326/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:26.ND.326.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu funkční
Dotčené předpisy:§ 104 odst. 1 o. s. ř.
§ 243b o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
26 Nd 326/2019-94


USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a Mgr. Lucie Jackwerthové v právní věci žalobců a) M. V., narozeného XY, a b) K. V., narozené XY, obou bytem XY, proti žalovanému P. K., státnímu zástupci Městského státního zastupitelství v Brně, se sídlem v Brně, Polní 41, o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 47 C 165/2018, o návrhu žalobců na zrušení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. května 2019, č. j. 25 Cdo 1469/2019-84, t a k t o :

I. Řízení o návrhu žalobců na zrušení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. května 2019, č. j. 25 Cdo 1469/2019-84, se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

                  O d ů v o d n ě n í :
Nejvyšší soud usnesením ze dne 16. 5. 2019, č. j. 25 Cdo 1469/2019-84, odmítl dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 2. 2019, č. j. 70 Co 51/2019-67, kterým bylo potvrzeno usnesení Městského soudu v Brně ze dne 25. 1. 2019, č. j. 47 C 165/2018-47, jímž soud prvního stupně nepřiznal žalobcům osvobození od soudních poplatků a neustanovil jim zástupce z řad advokátů.

Shora uvedené usnesení Nejvyššího soudu napadli žalobci podáním doručeným dne 18. 6. 2019 Městskému soudu v Brně, ve kterém mimo jiné brojí proti „nezákonnému jednání v rozporu se skutečností“ soudců JUDr. Petra Vojtka, JUDr. Ivany Suneghové a JUDr. Roberta Waltra, shora uvedené usnesení dovolacího soudu označují za nezákonné a domáhají se jeho zrušení.

V dané věci žalobci napadli rozhodnutí Nejvyššího soudu, proti kterému není přípustný opravný prostředek. Není-li přípustný opravný prostředek, občanský soudní řád přirozeně neurčuje ani funkční příslušnost pro jeho projednání.

Není-li pak žádného funkčně příslušného soudu k projednání opravného prostředku proti rozhodnutí soudu, je založen neodstranitelný nedostatek podmínky řízení - funkční příslušnosti; řízení, které touto vadou trpí, nezbývá než podle § 243b a § 104 odst. 1 věta první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o. s. ř.“, zastavit (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2001, sp. zn. 20 Cdo 1535/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod číslem 85, ročník 2001).
O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 243b, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť žalobci, kteří z procesního hlediska zavinili, že řízení o jejich podání bylo zastaveno, na náhradu nákladů řízení nemají právo a žalovanému v řízení žádné náklady nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 8. 2019


JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu