Rozhodnutí NS

29 NSCR 10/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/31/2019
Senátní značka:29 NSCR 10/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.NSCR.10.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastoupení
Dovolání
Dotčené předpisy:§ 241b odst. 2 o. s. ř.
§ 241 o. s. ř.
§ 104 odst. 2 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSOS 31 INS XY
29 NSČR 10/2019-B-253


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v insolvenční věci dlužnice H. M. T., narozené XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 31 INS XY, o návrhu dlužnice na zproštění insolvenčního správce funkce, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. května 2017, č. j. KSOS 31 INS XY, 2 VSOL XY, takto:
Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


[1] Usnesením ze dne 18. března 2016, č. j. KSOS 31 INS XY, zamítl Krajský soud v Ostravě (dále jen „insolvenční soud“) návrh dlužnice, aby insolvenční správce dlužnice Mgr. Ing. Petr Konečný byl zproštěn funkce.

[2] K odvolání dlužnice Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu.

[3] Proti usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání.

[4] Jelikož při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dále jen „o. s. ř.“), insolvenční soud ji usnesením ze dne 29. září 2017, č. j. KSOS 31 INS XY, doručeným dovolatelce zvlášť dne 12. října 2017 (srov. doručenku u B-141), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila do 30 dnů od doručení usnesení.

[5] Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila ve lhůtě určené ve výzvě ani později, ačkoliv byla insolvenčním soudem řádně poučena o následcích její nečinnosti. Předseda senátu Nejvyššího soudu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

[6] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (ve znění účinném do 29. září 2017) se podává z bodu 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, dovolateli, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 31. května 2019


JUDr. Zdeněk Krčmář
předseda senátu