Rozhodnutí NS

25 Cdo 195/2019

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:02/19/2019
Spisová značka:25 Cdo 195/2019
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:25.CDO.195.2019.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Příslušnost soudu funkční
Dotčené předpisy:§ 236 odst. 1 o. s. ř.
§ 104 odst. 1 o. s. ř.
§ 243b o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
25 Cdo 195/2019-49


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Hanou Tichou v právní věci žalobkyně: A. H., narozená XY, bytem XY, proti žalovanému: Berňáci v nouzi z.s., IČO: 22892206, se sídlem Ke Hranné 24, 541 01 Trutnov, zastoupenému JUDr. Pavlem Pokorným, advokátem se sídlem Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové, o vydání zvířete nebo zaplacení 10.000 Kč, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 15 C 83/2018, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Okresního soudu v Trutnově ze dne 10. 9. 2018, č. j. 15 C 83/2018-41, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobkyně napadla dovoláním rozsudek Okresního soudu v Trutnově ze dne 10. 9. 2018, č. j. 15 C 83/2018-41, jímž soud prvního stupně zamítl její žalobu na zaplacení 10.000 Kč a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Dovolání je podle § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“) mimořádným opravným prostředkem jen proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu. Opravným prostředkem proti rozhodnutí soudu prvního stupně je odvolání.

Občanský soudní řád výslovně neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, proto je nedostatek funkční příslušnosti neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné pod č. 47/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Z toho důvodu Nejvyšší soud podle ustanovení § 243b a § 104 odst. 1 o. s. ř. řízení o dovolání žalobkyně proti rozhodnutí soudu prvního stupně zastavil, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. 2. 2019
JUDr. Hana Tichá
pověřená členka senátu