Rozhodnutí NS

29 NSCR 159/2017

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:05/06/2019
Senátní značka:29 NSCR 159/2017
ECLI:ECLI:CZ:NS:2019:29.NSCR.159.2017.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Dovolání
Zastavení řízení
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dotčené předpisy:§ 243c odst. 3 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSCB 25 INS XY
29 NSČR 159/2017-B-51


USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Gemmelem v insolvenční věci dlužníka L. M., narozeného XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 25 INS XY, o osvobození dlužníka od placení zbytku dluhů, o dovolání věřitele Pactio Invest a. s., se sídlem v Praze 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 100 00, identifikační číslo osoby 28 21 43 74, zastoupeného Mgr. Michalem Müllerem, advokátem, se sídlem v Praze, Krkonošská 1512/11, PSČ 120 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. června 2017, č. j. KSCB 25 INS XY, 4 VSPH XY, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze podal věřitel (Pactio Invest a. s.) dovolání, které následně podáním došlým Nejvyššímu soudu dne 26. dubna 2019 vzal zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.


V Brně dne 6. 5. 2019
JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu