Rozhodnutí NS

29 NSCR 146/2018

citace  citace s ECLI
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:10/31/2018
Senátní značka:29 NSCR 146/2018
ECLI:ECLI:CZ:NS:2018:29.NSCR.146.2018.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Heslo:Zastoupení
Podmínky řízení
Řízení u dovolacího soudu
Dotčené předpisy:§ 241 o. s. ř.
Kategorie rozhodnutí:E
Citace rozhodnutí Nejvyššího soudu by měla obsahovat formu rozhodnutí, označení soudu, datum rozhodnutí, spisovou značku, případně údaj o uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek a odkaz na zdroj. Vzor: usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 123/2001, uveřejněné pod č. 11/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz.
KSBR 44 INS XY
29 NSČR 146/2018-B-56USNESENÍ


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužnice H. S., narozené XY, bytem XY, PSČ XY, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 44 INS XY, o zrušení oddlužení, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. května 2018, č. j. KSBR 44 INS XY, 4 VSOL XY, takto:Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:

V záhlaví označeným rozhodnutím Vrchní soud v Olomouci k odvolání dlužnice potvrdil usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen „insolvenční soud“) ze dne 12. března 2018, č. j. KSBR 44 INS XY, v bodech I., II. a IV. výroku, kterými insolvenční soud zrušil oddlužení dlužnice, insolvenční řízení zastavil a insolvečního správce zprostil funkce; změnil usnesení insolvenčního soudu v bodě III. výroku tak, že insolvenční správkyni se přiznává odměna 47 190 Kč včetně daně z přidané hodnoty a náhrada hotových výdajů 9 438 Kč včetně daně z přidané hodnoty.

Usnesení odvolacího soudu napadla dlužnice dovoláním (B-51).

Jelikož při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že sama má odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu - dále též jen „o. s. ř.“), insolvenční soud ji usnesením ze dne 16. srpna 2018, č. j. KSBR 44 INS XY, doručeným dovolatelce zvlášť 21. srpna 2018 (srov. doručenku u B-52), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila do 15 dnů od doručení usnesení.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila (přes poučení o následcích nečinnosti) ve lhůtě určené ve výzvě ani později. Nejvyšší soud proto - s ohledem na skutečnost, že insolvenční soud nepostupoval dle § 241b odst. 3 věty třetí o. s. ř. - podle § 243c odst. 3 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (v aktuálním znění) se podává z bodu 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Srov. k tomu dále (ve vazbě na skutečnost, že insolvenční řízení bylo zahájeno před 1. lednem 2014) i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSČR 45/2014, uveřejněné pod číslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 31. 10. 2018


Mgr. Milan Polášek
předseda senátu