Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 2/2016

Pod sp. zn. Zin 2/2016 vede Nejvyšší soud žádost o zaslání rozhodnutí ve věcech sp. zn. 22 Cdo 3286/2010 a 22 Cdo 3286/2012. V příloze odpovědi elektronickou poštou Nejvyšší soud zaslal žadateli v zákonné lhůtě anonymizovanou verzi požadovaného rozhodnutí 22 Cdo 3286/2010, respektive 21 Cdo 3286/2010. Tento nesoulad v označení spisu žadateli Nejvyšší soud rovněž vysvětlil: Pravděpodobně došlo u zdroje, odkud žadatel čerpal původní označení 22 Cdo 3286/2010, k překlepu, neboť spisová značka 22 Cdo 3286/2010 u Nejvyššího soudu neexistuje. První číslo označení spisu, v tomto případě tedy číslo 21 nebo 22, značí vždy příslušný senát – přitom věc Cdo 3286/2010 rozhodoval senát číslo 21 a ne 22. 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 1/2016

Dne 4. ledna 2016 obdržel Nejvyšší soud žádost o zaslání rozhodnutí ve věci sp. zn. 2 Tzn 72/97. Tuto žádost eviduje Nejvyšší soud pod sp. zn. Zin 1/2016 a vyhověl jí. V příloze odpovědi elektronickou poštou zaslal Nejvyšší soud pisateli anonymizovanou verzi požadovaného rozhodnutí ze dne 18. září 1997. 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 105/2015

V žádosti, kterou adresoval Nejvyššímu soudu redaktor celostátního deníku, šlo pisateli o poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci mediálně známého případu bývalého ředitele státního podniku Čepro. Nejvyšší soud na žádost, evidovanou pod sp. zn. Zin 105/2015, odpověděl následovně: Rozhodnutí Nejvyššího soudu v předmětné věci je součástí spisu sp. zn. 5 Tdo 1449/2014. Anonymizovaná verze rozhodnutí je volně dostupná na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz, po doplnění příslušné spisové značky do tabulky „Rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu.“ 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 104/2015

V žádosti, kterou eviduje Nejvyšší soud pod sp zn. Zin 104/2015, požadovala pisatelka konkrétní specifikaci, co bude Nejvyšší soud projednávat ve věcech spisových značek 26 Cdo 5507/2015, 26 Cdo 5509/2015 a 26 Cdo 5510/2015, kde figuruje jako účastník řízení. K jednotlivým řízením obdržela žadatelka v řádné lhůtě následující informace: 26 Cdo 5507/2015 – „O vrácení přeplatku z vyúčtování služeb spojených s bydlením“. 

Odpověď na žádost právnické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 103/2015

V odpovědi na žádost o poskytnutí informace, kterou obdržel Nejvyšší soud od společnosti Stewart Title Limited, o.s. a eviduje ji pod sp. zn. Zin 103/2015, uvedl povinný subjekt následující: 1. Tělovýchovná jednota Bohemians Praha, IČ 15887456, figurovala nebo figuruje v těchto řízeních u Nejvyššího soudu: 23 CDON 644/97: jako odpůrce, vyřízeno bez rozhodnutí dne 01. 07. 1997, neboť navrhovatelka K. P. nepředložila v podaném dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 19 Co 107/96-93 ze dne 15. 04. 1996 veškeré náležitosti. Nejvyšší soud tak dovolání neprojednával. 

Odpověď na žádost advokátky o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 102/2015

Advokátka z Ostravy zaslala na Nejvyšší soud žádost o poskytnutí informace, zda povinný subjekt kontroluje docházku soudců a ostatních zaměstnanců elektronickým systémem. Pokud ano, dotazovala se na přítomnost jedné ze soudkyň v konkrétním dni na pracovišti. Nejvyšší soud odpověděl následovně: K otázce číslo 1: Nejvyšší soud nepoužívá k evidenci a kontrole docházky soudců, jejich asistentů a dalších zaměstnanců žádný elektronický čipový systém /např. elektronické turnikety u vchodu do budovy/, jak je to běžné u některých jiných zaměstnavatelů. Je tomu tak mimo jiné proto, že zaměstnanci Nejvyššího soudu pracují nejen v hlavní budově, ale také na detašovaných pracovištích, kde není instalace takového zařízení možná a pracují rovněž z domova. 

Odpověď na žádost advokátní kanceláře o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 101/2015

V odpovědi na žádost o poskytnutí informace, kterou obdržel Nejvyšší soud dne 18. prosince 2015 z nejmenované advokátní kanceláře a eviduje ji pod sp. zn. Zin 101/2015, povinný subjekt uvedl: Společnost Šafář a syn, spol. s.r.o., IČ 25700774, byla u Nejvyšš 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 100/2015

Nejvyšší soud obdržel dne 14. prosince 2015 žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 100/2015. Konkrétně v ní pisatelka požadovala profesní životopisy všech soudců Nejvyššího soudu, působících u povinného subjektu ke dni podání žádosti 

Odpověď na žádost advokáta o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 98/2015

K žádosti o poskytnutí informace ze dne 4. prosince 2015, kterou Nejvyšší soud eviduje pod sp. zn. Zin 98/2015, zaslal Nejvyšší soud k jednotlivým otázkám žadatele, advokáta, následující odpovědi: 1) Vaše žádost o zařazení do seznamu advokátů, kteří souhlas 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 97/2015

Jako odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace ze dne 7. prosince 2015, kterou Nejvyšší soud eviduje pod sp. zn. Zin 97/2015, sdělil povinný subjekt následující: Nejvyšší soud nikdy neuzavřel žádnou smlouvu o spolupráci se společnostmi Anopress