Odpověď na žádost o poskytnutí informace, vedenou pod sp. zn. Zin 82/2015

Advokátní kancelář oslovila Nejvyšší soud s žádostí o informace, přesněji o zaslání rozsudků soudů prvního stupně a odvolacího soudu elektronickou cestou, v konkrétní restituční kauze. Žádost zdůvodnila tím, že zmiňované dokumenty se aktuálně nacházejí u 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace, evidovanou pod sp. zn. Zin 81/2015

Žadatelkou o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. byla v případě věci pod sp. zn. Zin 81/2015 advokátka, která ověřovala pro svého klienta, zda tento klient u Nejvyššího soudu aktuálně figuruje jako účastník některého z řízení. Nejvyšší soud v odpověd 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace, vedenou pod sp. zn. Zin 75/2015

Nejvyšší soud eviduje pod spisovou značkou Zin 75/2015 žádost o informace, kterou zaslala jednatelka nejmenované pražské společnosti, podnikající v autodopravě. Konkrétně požadovala informace o všech dokumentech, které od 1. prosince 2012 zasílal Nejvyšší s 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod sp. zn. Zin 80/2015

Nejvyšší soud eviduje pod sp. zn. Zin 80/2015 žádost o poskytnutí anonymizované verze spisu, která se týká konečného rozhodnutí v trestní věci odsouzeného A. P. a skutků, jichž se dopustil dne 27. února 2001 v Plzni, kde způsobil pod vlivem alkoholu tragickou d 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod sp. zn. Zin 79/2015

Tazatelka se v žádosti, kterou Nejvyšší soud eviduje pod sp. zn. Zin 79/2015, dotazovala na průměrné lhůty řízení na občanskoprávním a obchodním úseku soudu v letech 2010 až 2014. Nejvyšší soud v odpovědi informoval tazatelku o tom, že přesné statistiky  

Odpověď na žádost o poskytnutí informace, vedenou pod sp. zn. Zin 78/2015

V žádosti, kterou Nejvyšší soud eviduje pod sp. zn. Zin 78/2015, se advokátní kancelář dotazovala, zda u Nejvyššího soudu aktuálně probíhá jakékoliv řízení, kde by figuroval jako jeden z účastníků její konkrétní zahraniční klient. V případě, že takové ří 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod sp. zn. Zin 77/2015

Žadatel se na základě informačního zákona č. 106/1999 Sb. obrátil na Nejvyšší soud s dotazem na lhůty, v průběhu roku 2010, ve kterých soud rozhodoval ve věcech občanských a ve věcech obchodních o přiznání odkladného účinku dovolání. Nejvyšší soud rozho 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod sp. zn. Zin 76/2015

Žadatel se obrátil na Nejvyšší soud s prosbou, aby tato instituce vyplnila jím předložený dotazník s otázkami z oblasti investičního rozhodování orgánů státní správy a samosprávy, včetně státem zřízených institucí. Dotazník žadatel zaslal jako materiál, kte 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod Zin 73/2015

Žadatelka nejprve Nejvyššímu soudu zaslala ve své žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. souhrn desítek parcelních čísel z katastru nemovitostí a dotazovala se na to, zda uvedené parcely figurují v některém z restitučních sporů, o kterých rozhodoval  

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod Zin 74/2015

K žádosti o poskytnutí informace, týkající se místa zveřejnění konkrétního rozhodnutí, Nejvyšší soud tazateli odpověděl, že požadované rozhodnutí je vedeno pod sp. zn. 7 Tdo 292/2015 a je v anonymizované podobě veřejně k dispozici prostřednictvím vyhledáva