Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod Zin 71/2015

Fyzická osoba žádala o informace z konkrétního spisu. Přestože nebyl spis v dané době ještě v anonymizované podobě k dispozici k nahlédnutí veřejnosti, Nejvyšší soud tazateli odpověděl na jeho otázku už z toho důvodu, že na podobné otázky z téhož spisu  

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod Zin 70/2015

Vzhledem k tomu, že uvedená žádost až na svoji formu a způsob podání byla zcela identická s předchozí žádostí tazatele, kterou Nejvyšší soud vede pod Zin 35/2015 a na kterou již dříve odpověděl, byl tazatel odkázán právě na zmíněnou dřívější odpověď. 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod Zin 69/2015

Fyzická osoba žádala o informace z řízení, kde figurovala jako jeden z účastníků. Konkrétně směřoval dotaz k tomu, do jaké míry jsou soudy I. a II. stupně vázány právním názorem Nejvyššího soudu. V obecné rovině platí pro respektování rozhodnutí Nejvyššíh 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod Zin 68/2015

Fyzická osoba požadovala po Nejvyššímu soudu informace o přidělení spisové značky případu, kde by měla v budoucnu figurovat jako účastník řízení. Odvolávala se přitom na zákon 106/1999 Sb. Nejvyšší soud tazatele informoval o tom, že spisová značka v tomt 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod Zin 67/2015

Fyzická osoba se dotazovala na výčet všech aktuálních soudních řízení, ve kterých figurují u jednotlivých soudů v České republice osoby, konkrétně uvedené v dané žádosti. U Nejvyššího soudu zmíněné osoby aktuálně nefigurují v žádném řízení. Nejvyšší soud 

V odpovědi na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb. vyzval Nejvyšší soud ve věci Zin 65/2015 žadatelku o upřesnění jejího požadavku

Fyzická osoba žádala o zaslání dvou konkrétních rozhodnutí „30 Cdo/209/04“ a „3 Cdo/137/08“. Bohužel, senátní značky nebyly napsány správně. Aby mohl Nejvyšší soud i přesto žádosti vyhovět, potřebuje na základě zákona 106/1999 Sb. §14, odst. 5b) žádost  

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace, vedenou pod Zin 64/2015

Nejvyšší soud odmítl podle ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost o informace, které by vedly k jednoznačnému rozhodnutí, zda po zamítnutí návrhu na obnovu řízení u skončeného trestn 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace o výsledném rozhodnutí, vedenou pod Zin 63/2015

Poté, co Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání o dovolání ve věci žalobkyně N. H., odchází procesní spis v těchto dnech z Nejvyššího soudu na soud prvního stupně, Obvodní soud pro Prahu 7, který rozhodnutí doručí, pravděpodobně do datové schránky, a  

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace ze spisové agendy Nejvyššího soudu, vedenou pod Zin 62/2015

V odpovědi na žádost Zin 62/2015, ve které se pisatelka s odvoláním na zákon o poskytování informací 106/1999 sb. dotazovala na skutečnost, zda Nejvyšší soud eviduje nebo v minulosti evidoval její osobu jako účastnici některého ze svých řízení, odpověděl Nejv 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace o úředním vysvědčení, vedenou pod Zin 51/2015

Nejvyšší soud nejprve odmítl žádost o poskytnutí informace podle ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. týkající se úředního vysvědčení. Po odvolání tazatele v zákonné lhůtě však své původní rozhodnutí zrušil a informaci poskytl: Pokud platí, že pojem „ú