Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), může každý požádat o poskytnutí informací. Nejvyšší soud poskytuje informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním. Žádost může být podána ústně, tj. i telefonicky, nebo písemně a to i elektronicky nebo telefaxem.

Ústně (i telefonicky) podané žádosti se vyřizují neformálně a není o nich vedena evidence. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li ji za dostačující, je nutno podat žádost písemně.

Postup při podávání písemné žádosti je upraven v § 14 zákona č. 106/1999 Sb. Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena Nejvyššímu soudu a že se žadatel domáhá informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Fyzická osoba dále uvede své jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu. Právnická osoba uvede svůj název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Lhůta pro vyřízení písemné žádosti o poskytnutí informace je 15 dnů a začíná běžet ode dne doručení žádosti nebo jejího upřesnění na Nejvyšší soud. Lhůtu lze ze závažných důvodů prodloužit nejvýše o 10 dnů.

Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může Nejvyšší soud nejpozději do 7 dnů místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání informace. Trvá-li žadatel na přímém vyřízení žádosti, Nejvyšší soud mu ji poskytne.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve Nejvyšší soud žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, Nejvyšší soud rozhodne o odmítnutí žádosti.

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti Nejvyššího soudu, ten žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů žadateli.

Pokud Nejvyšší soud žádosti nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, o němž rozhodne předseda Nejvyššího soudu.

Zákon č. 106/1999 Sb. stanoví omezení práva na poskytnutí informace v ustanoveních § 7 až § 12, přičemž povinný subjekt - Nejvyšší soud - zejména neposkytne informace o probíhajícím trestním řízení a o rozhodovací činnosti soudů.

Žadatel může podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace z důvodů uvedených v § 16a zákona č. 106/1999 Sb. Stížnost se podává u povinného subjektu (Nejvyšší soud) a rozhoduje o ní předseda Nejvyššího soudu.

Informace podle zákona číslo 106/1999 Sb. lze získat na telefonním čísle 541 593 162 nebo lze dotaz zaslat písemně na adresu Nejvyššího soudu - Burešova 20, 657 37 Brno. Je také možné dotaz zaslat elektronicky na adresu: podatelna@nsoud.cz případně i faxem na číslo 541 212 917. Pro vyřizování stížností, žádostí a podnětů přímo v budově Nejvyššího soudu jsou určeny kontaktní osoby: Mgr. Aleš Pavel a Mgr. Petr Tomíček.

O informace může žadatel též požádat prostřednictvím formuláře s předepsanými údaji pro fyzické i právnické osoby (podle § 14 zákona) a jeho zasláním na adresu Nejvyššího soudu (i elektronicky). Formulář je k dispozici také na podatelně Nejvyššího soudu.

Informace podle § 5 zákona jsou zveřejněny na podatelně budovy Nejvyššího soudu, kde je také možnost pořízení kopií.

V některých případech požaduje Nejvyšší soud poplatky za poskytnutí informací, které vyžadují rozsáhé vyhledávání, případně jsou s poskytnutím informace spojené zvýšené náklady.

Sazebník poplatků

Formulář žádosti o poskytnutí informací.doc