Nejvyšší soud vydává druhé číslo internetového čtvrtletníku AEQUITAS

Nejvyšší soud právě vydává druhé letošní číslo svého elektronického čtvrtletníku AEQUITAS. V mnohém navazuje na číslo předešlé. Třeba tím, že představuje dalšího významného emisara českých soudů v evropských soudních institucích, nedávno zvoleného prvního místopředsedu Mezinárodního trestního soudu v Haagu JUDr. Roberta Fremra. Opět nechybí připomínka 100. výročí zřízení společného Nejvyššího soudu státu Československého, tentokrát zaměřená na těžké období II. světové války, především tragické okolnosti jednoho ze spojeneckých náletů na Brno, při kterém zahynulo v protileteckém krytu šestnáct soudců a zaměstnanců Nejvyššího soudu. 

Nejvyšší soud odmítl dovolání matky, která zavraždila novorozence

Jako zjevně neopodstatněné odmítl Nejvyšší soud v neveřejném zasedání dne 30. května 2018 dovolání matky, která medikamenty na konci sedmého lunárního měsíce těhotenství nejprve uměle vyvolala porod dítěte, poté narozené živé dítě zabalila do igelitové tašky a igelitových pytlů na odpadky, čímž jej udusila a v jedné z pražských ulic pohodila v polovině června roku 2015 do kontejneru. 

Soudcovská unie ČR kritizuje navrhovaný věcný záměr nové úpravy civilního procesního práva

Soudcovská unie se připojila na stranu kritiků věcného záměru nového civilního řádu soudního, který stejně jako již několikrát veřejně učinil Nejvyšší soud, označila za zastaralý a vedoucí k prodlužování soudních řízení. Stanovisko, jež zpracovalo Kolegium Soudcovské unie České republiky pro občanské právo procesní, například konstatuje, že návrh věcného záměru, který před koncem loňského roku zveřejnilo Ministerstvo spravedlnosti, je promarněnou šancí na moderní procesní předpis pro 21. století. 

Zavedením solárního odvodu nedošlo k porušení práva Evropské unie

Nejvyšší soud zamítl dovolání společností WIS Energo Moravský Žižkov s. r. o., a WIS Energo Kladno a. s., které se domáhaly po státu náhrady ušlého zisku z důvodu zavedení tzv. solárního odvodu. Své žaloby postavily žalobkyně na tom, že zavedením solárního odvodu došlo k porušení jejich práv, přiznaných právem Evropské unie. Dále žalobkyně odvozovaly svůj nárok od porušení obecných principů práva Evropské unie, a to principu legitimního očekávání a právní jistoty a zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace. 

Právní věty schválené občanskoprávním a obchodním kolegiem Nejvyššího soudu na zasedání 13. června 2018

Nejvyšší soud již dva roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje také formou pravidelných tiskových zpráv, ve kterých jsou právní věty zveřejňovány dva až tři týdny po schválení jejich znění příslušným kolegiem. Právní věty schválené občanskoprávním a obchodním kolegiem Nejvyššího soudu na zasedání 13. června 2018 jsou součástí této tiskové zprávy. U každé právní věty je k dispozici spisová značka řízení, v rámci kterého bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Právní věty doplněné o anotace budou i nadále zveřejňovány v záložce Rozhodovací činnost. 

Oznamovací povinnost soudců podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, splnili všichni soudci České republiky, některým však předseda Nejvyššího soudu udělil výtku za příliš opožděná podání

Od 1. září 2017 je Nejvyšší soud pověřen přijímáním a evidencí oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích soudců ČR a dále uchováváním a dohlížením nad úplností údajů v těchto oznámeních. Z 3 061 soudců, evidovaných k 1. září 2017, se zákonná povinnost podat úvodní mimořádné oznámení vztahovala na 3 050 soudců. Všichni požadovaná oznámení podali, avšak dvacet čtyři soudců až po zákonem stanovené lhůtě. U každého soudce, který nesplnil svoji povinnost včas, pak předseda Nejvyššího soudu prof. Pavel Šámal individuálně zvažoval možné udělení výtky. Rozhodl se tak nakonec v šesti případech. 

Mezinárodní konference “Nejvyšší soudy v měnící se době” se uskuteční v Brně a Bratislavě ve dnech 5. až 7. listopadu 2018

Nejvyšší soudy České republiky a Slovenské republiky společně uspořádají ve dnech 5. až 7. listopadu 2018 u příležitosti vzpomínky stoletého výročí zřízení Nejvyššího soudu republiky československé mezinárodní konferenci na téma „Nejvyšší soudy v měnící se době“. Nejvyšší soud nově vzniklé společné republiky byl zřízen zákonem č. 5/1918, který vydal dne 2. listopadu 1918 tehdejší Národní výbor československý. O dva dny později vyšel tento zákon ve sbírce zákonů. Právě proto se rozhodly oba nejvyšší soudy uspořádat společnou konferenci v listopadu, téměř na den přesně po sto letech. 

Nejvyšší soud bude schválené právní věty zveřejňovat v řádech týdnů po zasedání kolegia

Přestože již dva roky zveřejňuje Nejvyšší soud právní věty schválené svými oběma kolegii, doplněné anotacemi, ve speciálních rubrikách na svých internetových stránkách (v záložce Rozhodovací činnost), v zájmu o co nejrychlejší informování veřejnosti bude tyto právní věty publikovat rovněž formou pravidelných tiskových zpráv, a to v čase přibližně dva až tři týdny po schválení jejich znění příslušným kolegiem. Nejvyšší soud má zájem na tom, aby se o zásadních rozhodnutích, která doporučí kolegia pro publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, dovídala veřejnost co nejrychleji, tedy bezprostředně po schválení zápisu z daného kolegia. 

Nejvyšší soud odmítl dovolání dvojice obviněných, kteří byli uznáni vinnými přečinem maření přípravy a průběhu voleb a referenda

Jako zjevně neopodstatněná odmítl Nejvyšší soud 25. dubna 2018 dovolání dvojice obviněných, kteří se dopustili přečinu maření přípravy a průběhu voleb a referenda v souvislosti s volbou do zastupitelstva Statutárního města Mostu v říjnu roku 2014. Platný tak zůstává rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, který každého z obviněných odsoudil k peněžitému trestu v celkové výměře 50.000,- Kč a pro případ, že by peněžitý trest nebyl ve stanovené lhůtě vykonán, stanovil náhradní trest odnětí svobody na čtyři měsíce. 

Statistiky Evropské unie poukazují na zlepšení efektivity české justice

V pondělí 28. května 2018 oznámila Věra Jourová, komisařka pro oblast spravedlnosti, spotřebitele a rovnosti žen a mužů, zveřejnění zprávy „2018 EU Justice Scoreboard“, která poskytuje přehled o stavu kvality, efektivity a nezávislosti soudních systémů členských států Evropské unie a zároveň je nástrojem podpory efektivního fungování justice v rámci Unie. Evropská komise zveřejňuje přehled srovnání o fungování soudnictví zemí Evropské unie pravidelně v ročních cyklech, přičemž z přiloženého dokumentu jsou patrná data z let 2010, 2014, 2015 a 2016. Statistiky o účinnosti soudních systémů při vyřizování věcí v jednotlivých odvětvích práva EU (kupříkladu soutěžní právo, ochrana spotřebitele, praní špinavých peněz) z roku 2016 jsou poměřovány čísly z let 2014 a 2015.