PRAVIDLA PRO VÝBĚR KANDIDÁTŮ NA SOUDCE NEJVYŠŠÍHO SOUDU

Předseda Nejvyššího soudu po projednání s místopředsedou Nejvyššího soudu, s předsedy kolegií Nejvyššího soudu, se soudci Nejvyššího soudu na shromáždění dne 24. 5. 2017 a s přihlédnutím k jejich připomínkám přijal Pravidla pro výběr kandidátů na soudce Nejvyššího soudu. S těmito pravidly byla seznámena média na tiskové konferenci v sídle Nejvyššího soudu dne 6. 6. 2017. 

Pozvánka na tiskovou konferenci Nejvyššího soudu

Nejvyšší soud pořádá dne 6. června 2017 tiskovou konferenci na téma „Pravidla pro jmenování nových soudců Nejvyššího soudu“. Nově vytvořená pravidla pro jmenování soudců Nejvyššího soudu veřejnosti představí prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., předseda Nejvyššího soudu; JUDr. Vladimír Kůrka, předseda občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu a JUDr. František Púry, Ph.D., předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu. 

Nejvyšší soud zamítl žalobu proti Archivu bezpečnostních složek

Nejvyšší soud zamítl žalobu směřující proti České republice – Archivu bezpečnostních složek na zaplacení zadostiučinění v penězích za zásah do žalobcových osobnostních práv, spočívající v tom, že žalovaná zpřístupnila pracovnici ostravské pobočky České televize citlivé osobní údaje o žalobci ze svazku vedeného bývalou Státní bezpečností. Nejvyšší soud posuzoval, zda samotné zveřejnění citlivých údajů badatelům o osobách pronásledovaných bývalým režimem, v souladu se zákonem o archivnictví, může být považováno za protiprávní jednání, zakládající odpovědnost žalované za tvrzenou škodu. 

Při veřejných zasedáních ve věci stížnosti pro porušení zákona, kterou v neprospěch obviněného bývalého hejtmana Davida Ratha podal ministr spravedlnosti, budou mít u vstupu do jednací síně přednost akreditovaní novináři

Nejvyšší soud se připravuje na nebývalý zájem médií o veřejná zasedání ve věci stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti Robert Pelikán proti rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ve věci zakázek Středočeského kraje, v níž figuruje obviněný bývalý hejtman David Rath a dalších deset spoluobviněných. Senát trestního kolegia pod vedením JUDr. Vladimíra Veselého proto nařídil veřejná zasedání ve dnech 30. 5., 31. 5., 1. 6. a 7. 6. 2017 do největší místnosti v prostorách Nejvyššího soudu, do velkého jednacího sálu, který se pro potřeby veřejných soudních jednání využívá jen zcela výjimečně. 

Národní a mezinárodní soudy v dialogu: konference Nejvyššího soudu na téma „Závaznost soudních rozhodnutí“ 19. - 21. června 2017

Česká republika 19. května přebírá od svého předchůdce Kypru na půl roku předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Rada Evropy je mezinárodní organizací, jejímiž členy je 47 evropských zemí. Založena byla v roce 1949 a sídlí ve Štrasburku. Cílem Rady Evropy je podpora lidských práv, právního státu a demokracie. Nejvyšší soud právě proto u příležitosti českého předsednictví uspořádá ve dnech 19. až 21. června 2017 mezinárodní konferenci na téma Závaznost soudních rozhodnutí. Jde o nejvýznamnější justiční akci roku 2017 v ČR a jednu z nejvýznamnějších akcí spojených s českým předsednictvím v Radě Evropy. 

Nejvyšší soud se otevírá veřejnosti díky novému internetovému čtvrtletníku AEQUITAS

Nejvyšší soud vydává první číslo internetového čtvrtletníku Aequitas. Jeho prostřednictvím chce veřejnosti magazínovou formou představovat své soudce, asistenty i zaměstnance v „civilnější podobě“, než jak jsou vnímáni doposud. Nabídne v něm proto řadu atraktivních textů a fotografií z oblasti mimo hlavní rozhodovací činnost soudu. Název je zkrácenou verzí latinského AEQUITAS SEQUITUR LEGEM, což v překladu znamená: „Pokud zákon mlčí, nastupuje soudcův smysl pro spravedlnost.“ Jak v úvodníku vysvětluje předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. : „Vydávat spravedlivá soudní rozhodnutí zcela jistě předpokládá, že soudce nesmí být odtržen od reality. Od reality běžného života. 

Nejvyšší soud se zastal obviněného, kterému soudy upřely právo na obhajobu

Nejvyšší soud dnes projednal ve veřejném zasedání stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., ve prospěch obviněného Khukri Hoti, neboť byl usnesením Městského soudu v Praze 8. 10. 2015 porušen zákon. Obviněný byl rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 24. 5. 2006 uznán vinným ze spáchání trestného činu vraždy, kterého se dopustil v roce 1997 a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání dvanácti let. Trestní stíhání bylo po celou dobu vedeno formou řízení proti uprchlému ve smyslu § 302 a násl. trestního řádu. 

Tisková zpráva: Doručování rozhodnutí Nejvyššího soudu účastníkům řízení a informování veřejnosti o těchto rozhodnutích

Nejvyšší soud respektuje roli médií při informování veřejnosti a podporuje její právo na informace. Musí se však zároveň ohradit proti tomu, aby v tzv. mediálně sledovaných kauzách činil nestandardní postupy a tím jakkoli ohrožoval právo kteréhokoli obviněného na spravedlivý proces. V této souvislosti zmiňuje především některé články a komentáře, ze kterých vyplývá snaha médií přimět Nejvyšší soud k tomu, aby zveřejňoval svá rozhodnutí v uvedených řízeních dříve, než s nimi řádně seznámí všechny účastníky, popř. aby nestandardními kroky jakkoli urychloval proces vytváření řádného odůvodnění rozhodnutí. 

Nejvyšší soud s lítostí oznamuje, že dne 23. dubna 2017 zemřel ve věku nedožitých 84 let bývalý soudce a první předseda občanskoprávního kolegia JUDr. Oldřich Jehlička, CSc.

JUDr. Oldřich Jehlička, CSc. se narodil 11. května 1933 v Praze. Byl uznávaným odborníkem se specializací na majetkoprávní soudní řízení a rodinnou agendu. Znám je také jako hlavní autor hned několika vydání komentářů k občanskému zákoníku. Čekatelskou praxi absolvoval JUDr. Oldřich Jehlička, CSc. na počátku padesátých let minulého století u někdejšího Krajského soudu v Žilině, kde byl následně jmenován soudcem. Od roku 1960 byl předsedou občanskoprávního senátu krajského soudu v Bánské Bystrici, od roku 1969, kdy se vrátil do rodné Prahy, pracoval na legislativním odboru ministerstva spravedlnosti. 

Prohlášení Sítě předsedů nejvyšších soudů Evropské unie k situaci v Polsku

Síť předsedů nejvyšších soudů Evropské unie je znepokojena zprávami o zasahování polských orgánů do polského soudnictví. Síť předsedů je organizací skládající se z předsedů nejvyšších soudů Evropské unie. Její členové se setkávají k diskuzi ve věcech společného zájmu, k výměně myšlenek a informací a poskytuje fórum, skrze které mohou evropské instituce žádat o vyjádření nejvyšších soudů Evropské unie.